تبیین رابطه بین فرهنگ سازمانی با استرس و رضایت شغلی معلمان مدارس ابتدایی شهرستان گیلانغرب

سال انتشار: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 95

فایل این مقاله در 27 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

MPYSS04_038

تاریخ نمایه سازی: 26 بهمن 1402

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر با هدف تبیین رابطه بین فرهنگ سازمانی با استرس و رضایت شغلی معلمان مدارس ابتدایی شهرستان گیلانغرب انجام گرفته. پژوهش بر اساس هدف کاربردی و از نظر اجرا در زمره تحقیقات توصیفی- همبستگی قرار می گیرد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه معلمان مدارس ابتدایی شهرستان گیلانغرب به تعداد ۵۸۵ نفر می باشد،که در سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۲ مشغول به تدریس بوده اند. حجم نمونه پژوهشی با استفاده از جدول تعیین حجم نمونه کرجسی و مورگان((۱۹۷۰ به تعداد ۲۴۰ نفر می باشد که به شیوه تصادفی طبقه ای نسبتی انتخاب گردیدند. روشهای گردآوری اطلاعات وداده ها به روشهای کتابخانه ای واسنادی و همچنین روش میدانی می باشد. ابزار گردآوری دادهها،پرسشنامه فرهنگ سازمانی( کامرون و کوئین؛(۱۹۹۹ ، پرسشنامه استرس شغلی الیوت((۱۹۹۴، وپرسشنامه رضایت شغلی پاول دی اسپکتور (۱۹۹۷) می باشد.برای آزمون فرضیهها از آزمون ضریب همبستگی پیرسون و مدل رگرسیون ساده و رگرسیون چندگانه گام به گام به کمک نرم افزار SPSS نسخه ۲۵ استفاده شد. نتایج نشان داد: در سطح معنی داری ۰/۰۵ ،میزان ضریب همبستگی بین فرهنگ سازمانی با استرس شغلی ورضایت شغلی معلمان مدارس ابتدایی شهرستان گیلانغرب به ترتیب برابر با -۰/۶۴۵ و .۰/۷۳۳ می باشد. در نتیجه بین فرهنگ سازمانی با استرس و اضطراب شغلی رابطه مسثقیم وجوددارد. همچنین فرهنگ سازمانی بر استرس شغلی ورضایت شغلی به ترتیب به میزان ./۳۴۶ و ./۴۴۰ درصد تاثیر دارد. به عبارتی، استرس شغلی ورضایت شغلی براساس فرهنگ سازمانی به مقدار ۳۴/۶ و ۴۴/۰درصد قابل تبیین(پیش بینی) می باشد.میزان سهم (پیش بینی) همزمان کلیه مولفه های فرهنگ سازمانی روی استرس شغلی معلمان مدارس ابتدایی شهرستان گیلانغرب /۳۰۲ درصد است. به عبارتی، کلیه مولفه های فرهنگ سازمانی به طور همزمان به میزان ۳۰/۲ درصد، استرس شغلی را پیش بینی می کنند. میزان سهم (پیش بینی) همزمان کلیه مولفه های فرهنگ سازمانی روی رضایت شغلی /۳۸۲ درصد است. به عبارتی، کلیه مولفه های فرهنگ سازمانی به طور همزمان به میزان ۳۸/۲ درصد، رضایت شغلی را پیش بینی می کنند.

کلیدواژه ها:

فرهنگ سازمانی ، استرس شغلی ، رضایت شغلی ، معلمان مدارس ابتدایی شهرستان گیلانغرب.

نویسندگان

لیلی منفردی

فارغ التحصیل کارشناسی ارشد جامعه شناسی. آموزگار مدارس ابتدایی شهرستان گیلانغرب

سجاد صفایی زاده

کارشناسی تربیت بدنی- آموزگار مدارس ابتدایی شهرستان گیلانغرب