بررسی تاثیر تیم سازی و توانمندسازی کارکنان بر شایستگی های کارکنان؛ نقش میانجی فرهنگ یادگیری سازمانی(مورد مطالعه: ستاد پالایشگاه نفت تهران)

سال انتشار: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 126

فایل این مقاله در 21 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

IRCMHS07_189

تاریخ نمایه سازی: 19 بهمن 1402

چکیده مقاله:

تحقیق حاضر با هدف بررسی تاثیر تیم سازی و توانمندسازی کارکنان بر شایستگی های کارکنان با تاکید بر نقش میانجی۱فرهنگ یادگیری سازمانی در ستاد پالایشگاه نفت تهران انجام شده است. بدین منظور پژوهشی پیمایشی طراحی شده که درآن جامعه آماری شامل کلیه مدیران و کارشناسان ستاد پالایشگاه نفت تهران، مشتمل بر ۲۱۳ نفر بوده که بر اساس جدول مورگان تعداد ۱۳۳ نفر از آنها به روش تصادفی ساده به عنوان نمونه آماری انتخاب شده اند. ابزار جمع آوری داده ها، پرسشنامه استاندارد پوتنورو و همکارانش (۲۰۱۹) با مجموع ۲۴ سوال ۶) سوال برای تیم سازی، ۵ سوال برای توانمندسازی کارکنان، ۶ سوال برای شایستگی های کارکنان و ۷ سوال برای فرهنگ یادگیری سازمانی) و ابزار تحلیل آماری نیز نرم افزارهای SPSS و Smart PLS بوده اند . یافته های آمار استنباطی نشان از تاثیر مستقیم و مثبت تیم سازی بر شایستگی های کارکنان، توانمندسازی کارکنان بر فرهنگ یادگیری سازمانی و فرهنگ یادگیری سازمانی بر شایستگی های کارکنان دارد اما طبق یافته ها، توانمندسازی کارکنان بر شایستگی های کارکنان و تیم سازی بر فرهنگ یادگیری سازمانی تاثیر ندارند. همچنین یافته ها نشان می دهند هرچند فرهنگ یادگیری سازمانی در تاثیر توانمندسازی کارکنان بر شایستگی های کارکنان، نقش میانجی را داراست اما این نقش را در تاثیر تیم سازی بر شایستگی های کارکنان ندارد. همچنین یافته ها نشان از برازش کلی قوی مدل دارند.

نویسندگان

حسین بیرامی

کارشناس ارشد مدیریت دولتی توسعه منابع انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال،تهران،ایران

محمدجواد گل زاده

دانشجوی دکتری مدیریت تکنولوژی مدیریت نوآوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن،تهران،ایران