تاثیر مدیریت دانش بر عملکرد شغلی کارکنان با نقش میانجی هویت حرفه ای آنها در بانک ملی استان گیلان

سال انتشار: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 61

فایل این مقاله در 16 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

EINB07_038

تاریخ نمایه سازی: 11 بهمن 1402

چکیده مقاله:

تحقیق حاضر با هدف بررسی تاثیر مدیریت دانش بر عملکرد شغلی کارکنان با نقش میانجی هویت حرفه ای انجام شد. از لحاظ هدف، تحقیق حاضر از نوع کاربردی، از لحاظ نوع روش، همبستگی با استفاده از معادلات ساختاری می باشد و از لحاظ روش گردآوری اطلاعات، روش تحقیق مورد نظر میدانی بود. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه مدیران و معاونان بانک ملی استان گیلان است که تعداد آنها برابر ۴۳۹ نفر می باشد که با استفاده ازجدول مورگان تعداد نمونه آماری ر ۲۰۵ نفر با روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب گردیده است در نهایت ۲۰۰ پرسشنامه بازگشت داده شده تحلیل شد. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه مدیریت دانش نوناکا و تاکوچی (۱۹۹۶)، پرسشنامه عملکرد شغلی آبردمان و همکاران (۲۰۲۰) و پرسشنامه هویت حرفه ای هائو و همکاران (۲۰۲۱) استفاده شد. برای تحلیل داده ها از روش معادلات ساختاری با نرم افزار آماری Lisrel استفاده شد. یافته های تحقیق نشان داد که مدیریت دانش با نقش میانجی هویت حرفه ای بر عملکرد شغلی کارکنان تاثیر معنی داری دارد. همچنین هویت حرفه ای بر عملکرد شغلی کارکنان تاثیر معنی داری دارد.

نویسندگان