بررسی تاثیر شفافیت سازمانی و مدیریت مشارکتی بر عملکرد مالی با میانجیگری اعتماد سازمانی (مورد مطالعه: شهرداری شهرستان قائمشهر)

سال انتشار: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 134

فایل این مقاله در 12 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICMHSR14_429

تاریخ نمایه سازی: 5 بهمن 1402

چکیده مقاله:

هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر شفافیت سازمانی و مدیریت مشارکتی بر عملکرد مالی با میانجیگری اعتماد سازمانی شهرداری شهرستان قائمشهر می باشد. جامعه آماری این پژوهش را کارکنان ستاد مرکزی شهرداری شهرستان قائمشهر به تعداد ۴۰۰ نفر تشکیل می دهند. تعداد نمونه بر اساس فرمول کوکران ۱۹۶ نفر انتخاب خواهد شد. به منظور نمونه گیری از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده خواهد شد. به منظور گردآوری اطلاعات از پرسشنامه استاندارد عملکرد مالی لی (۲۰۰۶)، پرسشنامه استاندارد اعتماد سازمانی یوو کاناواتاناچایی (۲۰۰۲)، پرسشنامه استاندارد مدیریت مشارکتی شادمان (۱۳۸۷) و پرسشنامه استاندارد شفافیت سازمانی راولینز ۱ (۲۰۰۸) استفاده شد. روایی پرسشنامه توسط استاد راهنما و پایایی پرسشنامه توسط آلفای کرونباخ مورد تایید قرار گرفت. تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از مدل معادلات ساختاری در نرم افزار Amos۲۱ انجام شد. نتایج نشان داد شفافیت سازمانی و مدیریت مشارکتی بر عملکرد مالی با میانجیگری اعتماد سازمانی شهرداری شهرستان قائمشهر تاثیرگذار است.

نویسندگان

فاطمه صمدایی

کارشناس ارشد مدیریت دولتی گرایش بودجه و مالیه عمومی، واحد قائم شهر، دانشگاه آزاد اسلامی، قائم شهر، ایران

حمید آزادی ریکنده

گروه مدیریت، واحد قائم شهر، دانشگاه آزاد اسلامی، قائم شهر، ایران