اعتبار سنجی نسخه فارسی ابزار جامع ارزیابی کمتوانی پلاس در سالمندان سطح جامعه

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 78

نسخه کامل این مقاله ارائه نشده است و در دسترس نمی باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

PSCE01_029

تاریخ نمایه سازی: 29 آذر 1402

چکیده مقاله:

مقدمه: به دلیل همراهی کمتوانی با پیامدهای نامطلوب سلامتی و افزایش هزینه های بهداشتی-درمانی، شناسایی سالمندان کم توان جهتپیشگیری یا کاهش کمتوانی و عوارض مرتبط با آن، ضروری است. لذا مطالعه حاضر باهدف اعتبارسنجی نسخه فارسی ابزار جامع ارزیابیکم توانی پلاس (CFAI-Plus) در میان سالمندان در سطح جامعه انجام گرفت .مواد و روش ها: مطالعه حاضر از نوع مطالعات روش شناختی بوده که به صورت مقطعی بر روی ۳۴۰ نفر از سالمندان شهر شاهرود انجامگردید. شرکت کنندگان در مطالعه به صورت خوشه ای-تصادفی از میان افراد مراجعهکننده به مراکز بهداشتی-درمانی در شهر شاهرود، ایرانانتخاب شدند. نسخه فارسی ابزار CFAI-Plus از طریق ترجمه پیشرو-پسرو بدست آمد. روایی صوری و محتوا به صورت کیفی و کمی با نظرمتخصصان و افراد گروه هدف و روایی سازه از طریق تحلیل عاملی تاییدی و روایی گروه های شناخته شده مورد بررسی قرار گرفت. درنهایت، با محاسبه آلفای کرونباخ و ضریب همبستگی درون خوشه ای، همسانی درونی و پایایی آزمون-بازآزمون ارزیابی گردید .یافته ها: روایی صوری و محتوا به صورت کمی و کیفی برای تمام گویه ها مورد تایید قرار گرفت. در تحلیل عاملی تاییدی مرتبه دوم برایمدل هفت عاملی (فیزیکی، خلق، عاطفه، شناختی، انزوای اجتماعی، حمایت اجتماعی و محیطی) با ۲۷ گویه، مقدار شاخص ریشه میانگینمربعات خطای برآورد (RMSEA) ، شاخص برازش تطبیقی (CFI) و شاخص تاکرلوئیس (TLI) به ترتیب ۰۴۵ / ۰ ، ۹۳ / ۰ و ۹۲ / ۰ بدست آمدکه نشان دهنده برازش قابل قبول مدل می باشد. در روایی گروه های شناخته شده، زنان، افراد با گروه های سنی بالاتر، تحصیلات کمتر و درآمدماهانه ناکافی، به طور معناداری کم-توانی بیشتری داشتند p<۰.۰۵. همسانی درونی پرسشنامه کافی بوده و از ۴۷ / ۰ برای عامل شبکهاجتماعی تا ۸۸ / ۰ برای عامل خلق متفاوت بود. ضریب همبستگی درون خوشه ای نیز از ۷۶ / ۰ برای عامل عاطفه تا ۹۲ / ۰ برای عامل فیزیکیمتفاوت بود که نشان دهنده پایایی آزمون-بازآزمون قابل قبول عوامل پرسشنامه می باشد .نتیجه گیری: نتایج مطالعه حاضر نشان می دهد که نسخه فارسی ابزار جامع ارزیابی کمتوانی پلاس (CFAI-Plus) از روایی و پایایی مطلوبیبرخوردار است؛ بنابراین، میتوان از آن به عنوان یک ابزار مناسب در غربالگری سالمندان کم توان یا در معرض خطر کم توانی در سطح جامعهاستفاده گردد

کلیدواژه ها:

ابزار جامع ارزیابی کم توانی ، اعتباریابی ، روانسنجی ، سالمندان ، کم توانی

نویسندگان

مریم ایمانی

مربی، گروه پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شاهرود، شاهرود، ایران

محبوبه خواجه

استادیار، گروه پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شاهرود، شاهرود، ایران

احمد خسروی

دانشیار، گروه اپیدمیولوژی و آمار زیستی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شاهرود، شاهرود، ایران

حسین ابراهیمی

استاد، گروه پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شاهرود، شاهرود، ایران