سنجش میزان رضایت مندی شهروندان از خدمات و امکانات شهری (مطالعه موردی : شهر پیرانشهر)

سال انتشار: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 142

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

RCGTCONF02_009

تاریخ نمایه سازی: 25 آذر 1402

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر با هدف سنجش رضایت مندی شهروندان از خدمات شهری شهر پیرانشهر انجام گرفته است. روش پژوهش توصیفی - پیمایشی بوده، گردآوری اطلاعات از طریق پرسشنامه با حجم نمونه ۲۵۰ نفر در سطح شهر پیرانشهر انجام شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS استفاده شده است. نتایج به دست آمده از آزمون T تک نمونه ای متوسط به بالا بودن رضایت مندی شهروندان از خدمات شهری را نشان می دهد. همچنین این آزمون نشان می دهد که شهروندان از میان ۴ شاخص آموزشی، اداری، انتظامی و بهداشتی بیشترین رضایت را از شاخص اداری داشته اند. در این مقاله متغیرهای مستقل جنس، تحصیلات و شغل بر متغیر وابسته رضایت مندی مورد فرض قرارگرفته، طبق آزمون رگرسیون خطی وضعیت اقتصادی – اجتماعی شهروندان بر میزان رضایت مندی از شهرداری تفاوت معنی داری را نشان می دهد و آزمون من ویتنی نشان داده که بین جنسیت (زن و مرد) و رضایت مندی تفاوت معنی داری وجود ندارد.

کلیدواژه ها:

ارزیابی ، رضایتمندی ، خدمات و امکانات شهری ، شهر پیرانشهر

نویسندگان

صفر تفاخر

کارشناس ارشد مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی پیرانشهر

کمال بالفچی

کارشناس ارشد مدیریت مالی، دانشگاه آزاد اسلامی پیرانشهر

محسن برزکار

دکترای تخصصی ژئومورفولوژی، دانشکده برنامه ریزی و علوم محیطی، دانشگاه تبریز

ایوب فرازیان

دانشجوی دکترای تخصصی ژئومورفولوژی، دانشگاه تبریز