مهار فعالیت پروتئولیتیک و تریپتیک گوارشی لارو سوسک شاخدار خرما، Oryctes elegans (Col.: Scarabaeidae) ، با مهار کننده های بذور گیاهی

سال انتشار: 1391
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,310

متن کامل این مقاله منتشر نشده است و فقط به صورت چکیده یا چکیده مبسوط در پایگاه موجود می باشد.
توضیح: معمولا کلیه مقالاتی که کمتر از ۵ صفحه باشند در پایگاه سیویلیکا اصل مقاله (فول تکست) محسوب نمی شوند و فقط کاربران عضو بدون کسر اعتبار می توانند فایل آنها را دریافت نمایند.

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

IRANDATE01_013

تاریخ نمایه سازی: 13 اسفند 1391

چکیده مقاله:

یکی از آفات مهم آفت خرما در سراسر جهان، سوسک شاخدار خرما Oryctes elegans، می باشد. این حشره در سراسر ایران، از جمله کرمان، خوزستان، و سیستان و بلوچستان وجود دارد. امروزه رو شهای جدیدی برای مبارزه با آفات بوجود آمده است که یکی از این رو شها، استفاده از مهارکننده های گیاهی علیه آنزیمهای گوارشی حشرات است. پس از پ یبردن به وجود مهارکننده در بذر گیاهان، ژن تولیدکننده بازدارنده آنزیمی، به گیاه مورد نظر انتقال داده می شود. بر همین اساس، در این پژوهش مهارکنند ههای گیاهی پروتئازها از چندین بذر گیاهی استخراج شد. لاروهای سن پنج سوسک شاخدار خرما جمع آوری گردیدند، دستگاه گوارش آنها بیرون آورده شد و پس از سانتریفیوژ، رونشین حاصل به عنوان منبع آنزیمی مورد استفاده قرار گرفت. سوبسترای هموگلوبین برای اندازه گیری فعالیت پروتئولیتیک کل و سوبسترای اختصاصی BApNA برای اندازه گیری فعالیت تریپسین استفاده شد. زایموگرام تریپسین که با کمک صفحات نیتروسلولزی و از نوع native-PAGE انجام گردید، وجود دو ایزوفرم را مشخص نمود. اثر مهارکنندگی بازدارنده های استخراج شده از بذرهای گیاهان ارزن ،(Panicum miliaceum) خلر ،(Lathyrus sp.) جغجغه (Prosopis farcta)، باقلا (Vicia faba) و خارشتر (Alhaji persarum) بر فعالیت پروتئولیتیک کل و تریپتیک بررسی گردید. نتایج نشان داد که بذر گیاه باقلا بیشترین بازدارندگی را داراست و درصد مهارکنندگی پروتئولیتیک کل و تریپتیک به ترتیب برابر با 27 و 100 درصد بدست آمد.

نویسندگان

نصیر صابری ریسه

گروه گیاهپزشکی، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه گیلان،

محمد قدمیاری

گروه گیاهپزشکی، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه گیلان

وحید حسینی نوه

گروه گیاهپزشکی، پردیس علوم کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج

بهنام معتمدی نیا

گروه گیاهپزشکی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان جنوبی