پیش بینی عملکرد تحصیلی دانشجویان دانشگاه ارومیه بر اساس مهارت های اساسی اساتید

سال انتشار: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 67

فایل این مقاله در 11 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

EPCONF09_017

تاریخ نمایه سازی: 11 آذر 1402

چکیده مقاله:

امروزه عملکرد تحصیلی دانشجویان به عنوان یک شاخص مهم برای ارزیابی آموزش عالی مورد توجه قرار گرفته است . علاوه بر این ، عملکرد تحصیلی همواره برای دانشجویان، متولیان دانشگاه و نظریه پردازان و محققان نیز حائز اهمیت بوده است . لذا هدف اصلی پژوهش حاضر پیش بینی عملکرد تحصیلی دانشجویان دانشگاه ارومیه بر اساس مهارت های اساسی اساتید می باشد. روش پژوهش توصیفی پیمایشی و از نوع همبستگی بود. جامعه آماری شامل دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه ارومیه بود که از بین آنان بر اساس جدول مورگان و به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای تعداد ۳۸۴ بعنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار اندازه گیری دو پرسشنامه مهارتهای اساسی اساتید و عملکرد تحصیلی بود. روایی ابزار به تایید نظرات متخصصین رسید و پایایی نیز با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ برای مهارتهای اساسی اساتید ۹۳/۰ و برای عملکرد تحصیلی برابر ۸۸/۰ گزارش شد. دادهها با استفاده از آزمون های آمار استنباطی و توصیفی و با بهره گیری از نرم افزار spss تحلیل گردید که نتایج نشان داد که مهارت های اساسی اساتید با عملکرد تحصیلی رابطه مثبت و معنی داری دارد و نیز در ادامه نتایج نشان داد مولفه های مهارتهای اساسی اساتید قابلیت پیش بینی عملکرد تحصیلی را دارند.

نویسندگان

پریسا مهدی هادی

دانش آموخته کارشناسی ارشد رشته مدیریت آموزشی،، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

زهرا قدیری

دانش آموخته کارشناسی ارشد رشته برنامه ریزی درسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ارومیه، ارومیه،ایران.