CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

پیش بینی عملکرد تحصیلی دانشجویان دانشگاه ارومیه بر اساس مهارت های اساسی اساتید

عنوان مقاله: پیش بینی عملکرد تحصیلی دانشجویان دانشگاه ارومیه بر اساس مهارت های اساسی اساتید
شناسه ملی مقاله: EPCONF09_017
منتشر شده در نهمین همایش علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم تربیتی و روانشناسی ایران در سال 1402
مشخصات نویسندگان مقاله:

پریسا مهدی هادی - دانش آموخته کارشناسی ارشد رشته مدیریت آموزشی،، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران
زهرا قدیری - دانش آموخته کارشناسی ارشد رشته برنامه ریزی درسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ارومیه، ارومیه،ایران.

خلاصه مقاله:
امروزه عملکرد تحصیلی دانشجویان به عنوان یک شاخص مهم برای ارزیابی آموزش عالی مورد توجه قرار گرفته است . علاوه بر این ، عملکرد تحصیلی همواره برای دانشجویان، متولیان دانشگاه و نظریه پردازان و محققان نیز حائز اهمیت بوده است . لذا هدف اصلی پژوهش حاضر پیش بینی عملکرد تحصیلی دانشجویان دانشگاه ارومیه بر اساس مهارت های اساسی اساتید می باشد. روش پژوهش توصیفی پیمایشی و از نوع همبستگی بود. جامعه آماری شامل دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه ارومیه بود که از بین آنان بر اساس جدول مورگان و به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای تعداد ۳۸۴ بعنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار اندازه گیری دو پرسشنامه مهارتهای اساسی اساتید و عملکرد تحصیلی بود. روایی ابزار به تایید نظرات متخصصین رسید و پایایی نیز با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ برای مهارتهای اساسی اساتید ۹۳/۰ و برای عملکرد تحصیلی برابر ۸۸/۰ گزارش شد. دادهها با استفاده از آزمون های آمار استنباطی و توصیفی و با بهره گیری از نرم افزار spss تحلیل گردید که نتایج نشان داد که مهارت های اساسی اساتید با عملکرد تحصیلی رابطه مثبت و معنی داری دارد و نیز در ادامه نتایج نشان داد مولفه های مهارتهای اساسی اساتید قابلیت پیش بینی عملکرد تحصیلی را دارند.

کلمات کلیدی:
مهارت های تدریس ، عملکرد تحصیلی ، دانشجویان، ارومیه .

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/1838730/