مدل سازی مدیریت کوانتومی مدیر بر توسعه حرفه ای معلمان دوره ابتدایی با نقش میانجی یادگیری سازمانی

سال انتشار: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 66

فایل این مقاله در 13 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

MPCONF08_066

تاریخ نمایه سازی: 5 آذر 1402

چکیده مقاله:

هدف تحقیق، مدل سازی مدیریت کوانتومی مدیر بر توسعه حرفه ای معلمان دوره ابتدایی با نقش میانجی یادگیری سازمانی بوده استتحقیق از نظر هدف، کاربردی و از لحاظ کنترل محقق بر متغیرها، غیرآزمایشی است و به روش توصیفی- همبستگی،انجام گرفته استجامعه آماری شامل کلیه معلمان دوره ابتدایی شهر ارومیه به تعداد ۱۷۰۴ بود که نمونه ای به حجم ۳۱۳ نفر بر اساس فرمول کوکران و باروش تصادفی نسبی انتخاب شد نتایج تحقیق نشان داد که متغیر مدیریت کوانتومی هم به شکل مستقیم و هم غیرمستقیم (به واسطهیادگیری سازمانی) بر توسعه حرفه ای معلمان تاثیر مثبت و معنادار دارد.

نویسندگان

غلامرضا سلطانی علی آباد

کارشناس علوم تربیتی، گرایش مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ارومیه

مهسا حسین خواه

کارشناس علوم تربیتی، گرایش آموزش ابتدایی، دانشگاه فرهنگیان ارومیه

رحیمه خوش منش

کارشناس ارشدعلوم تربیتی،گرایش تکنولوژی آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ارومیه