اثربخشی قصه گویی دیجیتال بر کارکردهای اجرایی در کودکان پیش دبستانی شهر یزد

سال انتشار: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 177

فایل این مقاله در 12 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ISCPS10_025

تاریخ نمایه سازی: 22 آبان 1402

چکیده مقاله:

مغز برای عملکرد مناسب به یک سیستم اجرایی نیاز دارد. این سیستم کارکرد اجرایی توانایی ها، پردازش ها و سیستم های دیگر را کنترل و مدیریت می کند. راهکارهای مختلفی به منظور توسعه کارکردهای اجرایی مغزی کودکان اتخاذ شده است. مطالعه اثربخشی این راهبردها می تواند حائز اهمیت باشد. بر این اساس هدف مطالعه حاضر بررسی تاثیر قصه گویی دیجیتال بر کارکردهای اجرایی در کودکان پیش دبستانی شهر یزد بود. پژوهش حاضر، از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون پس آزمون با گروه کنترل بود. در این طرح گروه آزمایشی که مداخله قصه گویی دیجیتال را دریافت کرد و گروه کنترلی که هیچ مداخله ای را دریافت نکرد. جامعه آماری پژوهش کلیه کودکان پیش دبستانی شهر یزد که در سال تحصیلی ۱۴۰۲ - ۱۴۰۱ مشغول به تحصیل بودند. برای تعیین حجم نمونه با روش نمونه گیری در دسترس ۳۰ نفر از بین کودکان پیش دبستانی شهر یزد انتخاب گردیدند و سپس، به صورت تصادفی در گروه آزمایش و کنترل گمارده شدند. در این پژوهش از پرسشنامه کارکردهای اجرایی بریف ( BRIEF ) فرم والدین استفاده شد. همچنین پکیج مورد استفاده در این پژوهش، قصه گویی همراه با موسیقی بود که زمان بندی مشخص شد. فعالیت ها و تکنیک های این پژوهش به مدت ۸ جلسه یک ساعته، توسط محقق به گروه آزمایش، ارائه شد. در این پژوهش از تحلیل کواریانس با اندازه گیری مکرر برای بررسی فرضیات استفاده شد. ابزار تجزیه و تحلیل اطلاعات پرسشنامه ای این پژوهش نرم افزار آماری SPSS۲۶ بود. بر اساس نتایج تحقیق قصه گویی دیجیتال بر کارکرد اجرایی مغزی کودکان پیش دبستانی اثربخشی دارد مداخله قصه گویی دیجیتال بر بهبود ابعاد تنظیم رفتار از کارکردهای اجرایی کودکان پیش دبستانی (بازداری، انتقال توجه و کنترل هیجانی) کودکان اثربخشی دارد. همچنین مداخله قصه گویی دیجیتال بر بهبود ابعاد مهارت های فراشناخت از کارکردهای اجرایی کودکان پیش دبستانی (آغازگری، حافظه کاری، برنامه ریزی، سازماندهی و کنترل) اثربخشی دارد.

نویسندگان

فایزه ابوترابی زارچی

دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی، موسسه آموزش عالی امام جواد (ع) یزد، یزد، ایران

سمیه کهدوئی

استادیار گروه علوم تربیتی و روانشناسی موسسه آموزش عالی امام جواد (ع) یزد، یزد، ایران