بررسی نمایه های مبتنی بر بارش در پهنه مازندران تحت سناریوهای اقلیمی گزارش ششم

سال انتشار: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 129

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

WREC03_165

تاریخ نمایه سازی: 11 آبان 1402

چکیده مقاله:

تغییر در مولفه های اقلیمی در اثر تغییر اقلیم بر روی شدت و فراوانی وقایع حدی بارش و نیز به متعاقب آن بر روی جامعه و محیط زیست طبیعی تاثیر گذار بوده است؛ بنابراین بررسی تغییرات آینده نمایه های مختلف بارش جهت اعمال برنامه های مدیریتی بیش از پیش ضرورت دارد در این پژوهش برای بررسی مکانی زمانی روند و نقطه شکست بارش استان مازندران (۱۵) ایستگاه) در دورهی آینده از دادههای بارش سناریوهای ۱۲۶۴۵,۵۸۵ SSP در دو دورهی ۲۰۳۱۲۰۶۰ و ۲۱۰۰ ۲۰۶۱ استفاده گردید با استفاده از نرم افزار R-climdex در محیط نرم افزار . نمایه های حدی بارش (۹) نمایه برای سناریوها و دوره های مختلف تعیین شد و سپس برای بررسی روند و نقطه شکست از آزمونهای من کندال، سن و بلیت استفاده گردید. نتایج نشان داده است که در آینده نزدیک تحت سناریو خوش بینانه (SSP۱۲۶) نمایه تعداد روزهای تر متوالی روزهای با بارش سنگین و روزهای خیلی مرطوب در نیمه شرقی استان به صورت معنی دار افزایش اما بر اساس سناریوی بدبینانه (SSP۵۸۵) نمایه روزهای مرطوب و مقدار سالانه بارندگی در نواحی مختلف استان کاهش خواهد یافت. از نظر وقوع نقطه شکست تنها در سناریوی بدبینانه نمایه روزهای نر متوالی شدت روزانه بارش و روزهای مرطوب دارای نقطه شکست به ترتیب افزایشی در دهه ۲۰۶۰ افزایشی در سال ۲۰۶۱ و کاهشی در سال ۲۰۵۱ نواحی در نیمه شرقی خواهد بود. در حالی که تحت سناریوهای دیگر هیچ تغییر ناگهانی در سری داده ها مشاهده نخواهد شد.

کلیدواژه ها:

آزمون پتیت RClimdex CMIP۶ ، نمایه های اقلیمی

نویسندگان

رضا نوروز ولاشدی

استادیار هواشناسی کشاورزی، گروه مهندسی آب، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ا یران

صدیقه برارخان پوراحمدی

دانشجوی دکتری هواشناسی کشاورزی، گروه مهندسی آب، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری. ایران

حدیقه بهرامی پیچاقچی

دانشجوی دکتری هواشناسی کشاورزی، گروه مهندسی آب، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری. ایران

سارا مظلوم باب اناری

دانشجوی دکتری هواشناسی کشاورزی، گروه مهندسی آب، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری. ایران

فاطمه وطن پرست

دانشجوی کارشناسی ارشد هواشناسی کشاورزی، گروه مهندسی آب، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری.ایران.

فاطمه اسفندیار

دانشجوی کارشناسی مهندسی آب، گروه مهندسی آب، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری. ایران.