تاثیرگذاری بازاریابی شبکه های اجتماعی بر مشارکت مشتری در خلق ارزش در صنعت کفش و چرم (مطالعه موردی: شرکت نوین چرم)

سال انتشار: 1402
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 78

فایل این مقاله در 12 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JDSRM-1-2_001

تاریخ نمایه سازی: 2 آبان 1402

چکیده مقاله:

در دنیای رقابتی کسب وکار امروز، صنایع و سازمان های گوناگون برای ارتقای ارتباط خود با مشتریان، از استراتژی های گوناگون مدیریت ارتباط با مشتری، بهره می گیرند. اما امروزه روش های سنتی ارتباط با مشتری جوابگوی مدیریت این ارتباط بین مشتری و سازمان ها نیست. این پژوهش به بررسی تاثیرگذاری بازاریابی شبکه های اجتماعی بر مشارکت مشتری در خلق ارزش در صنعت کفش و چرم پرداخته است. پژوهش حاضر توصیفی-پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش شامل مشتریان صفحه اینستاگرام شرکت نوین چرم است که تعداد آن ها نامحدود است وطبق جدول مورگان حجم نمونه برابر با ۳۸۴ نفر تعیین شد. ابزار جمع آوری اطلاعات شامل پرسشنامه های استاندارد بود و که داده های جمع اوری شده بوسیله روش معادلات ساختاری و نرم افزار PLS۳تجریه و تحلیل شد. نتایج نشان داد بازاریابی رسانه های اجتماعی بر مشارکت مشتری با برند، تاثیر معناداری دارد؛ مشارکت مشتری تاثیر معناداری بر خلق ارزش داشت؛ تاثیر بازاریابی رسانه های اجتماعی بر خلق ارزش، مثبت و معنادار بود؛ و سرانجام نقش میانجی مشارکت مشتری با برند در رابطه بین بازاریابی رسانه های اجتماعی و خلق ارزش، معنادار بود.

کلیدواژه ها:

بازاریابی رسانه های اجتماعی ، مشارکت مشتری ، خلق ارزش ، نوین چرم.

نویسندگان

سیروس کشاورز

(گروه مدیریت، دانشکده اقتصاد و مدیریت، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران)

موسی رحیمی

(گروه مدیریت، دانشکده اقتصاد و مدیریت، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران)

فاطمه امجدی

(گروه مدیریت، دانشکده اقتصاد و مدیریت، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران)