وضعیت انرژی در ایران (تولید، مصرف و تجارت)

نوع محتوی: طرح پژوهشی
زبان: فارسی
شناسه ملی سند علمی: R-1784779
تاریخ درج در سایت: 1 آبان 1402
مشاهده: 324
تعداد صفحات: 22
سال انتشار: 1400

فایل این طرح پژوهشی در 22 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این طرح پژوهشی:

چکیده طرح پژوهشی:

انقلاب اسلامی ایران با شعار استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی در بهمن سال ۰۰۲۱ به پیروزی رسید و
اکنون بیش از ۰۰ سال از عمر این نظام میگذرد. در این هنگام دسیسهها و دشمنیهای متعددی با راهبری
آمریکا و ایادی او در منطقه برای براندازی نظام صورت گرفته است )ایجاد و تحریک گروهکهای سیاسی
مخالف نظام، ترور شخصیتهای کلیدی نظام، پیریزی کودتای نوژه، تحریک صدام در حمله به ایران و جنگ
تحمیلی هشتساله، آشوبهای خیابانی و به شهادت رساندن دانشمندان هستهای ایران و در ده سال اخیر
شدتبخشی به تحریم اقتصادی علیه ایران، خروج ترامپ از توافقنامه برجام و امروز ادامه تحریمها توسط
رئیسجمهور بایدن، تنها بخشی از دسیسههای دشمن به شمار میآید(. شدت و حدت دشمنی دنیای غرب
علیه ایران درواقع مبین اهمیت موضعگیری نظام جمهوری اسلامی ایران در خصوص مسائل منطقه و جهان
در دفاع از منافع ملی و پایهریزی استقلال سیاسی و اقتصادی کشور و الگو بودن برای کشورهای منطقه است.
نهضت بهار عربی یکی از پیامدهای پیام انقلاب اسلامی بوده است. به هر حال، امروز با ظهور تحولات فناوری
در عرصههای مختلف اقتصادی، نظامی و ارتباطی، معادلات سیاسی و نظامی منطقه ابعاد جدیدی به خود
گرفته و تنش بین قدرتها در منطقه و جهان کماکان پرالتهاب باقیمانده است.
با عنایت به مطالب بالا طبیعی است که آمریکا تحولات ایران را در ابعاد مختلف اقتصادی، سیاسی و نظامی با
دقت و کنجکاوی بیشتر دنبال میکند. این مقاله نمونهای از کنجکاوی مطالعاتی موسسات تحقیقاتی آمریکا در
خصوص اقتصاد ایران است. موسسات تحقیقاتی آمریکا با تحلیل تحولات اقتصادی و اجتماعی ایران جهت
ارزیابی اثربخشی تحریمهای اقتصادی علیه ایران تاکنون بهره بردهاند و دولت آمریکا نیز از یافتههای آنها برای
ضربه زدن به نظام استفاده میکند. این مقاله ۰ از منظر ترسیم وضعیت بخش انرژی میتواند موثر واقع شود.
امید است دستاندرکاران نظام کشور به تصویری که سازمان اطلاعات انرژی آمریکا در خصوص وضعیت انرژی
ایران برای حال و آینده ترسیم کردهاند توجه نموده و از فرصتها و تهدیدها برای تحکیم بنیه اقتصادی کشور
و اقتصاد مقاومتی بهره گیرند.

فهرست مطالب طرح پژوهشی

نگاه کلی ۰

-۰ نفت و سایر میعانات نفتی ۰

-۰ تجارت نفت ۵

-۰ گاز طبیعی ۸

-۵ تجارت گاز طبیعی ایران ۰۰

-۶ صنعت برق ایران ۰۰

یادداشتهای پایانی ۰۰

نمایش کامل متن