نکاتی در خصوص نقشه راه در طراحی برنامه پنجساله هفتم توسعه کشور

نوع محتوی: طرح پژوهشی
زبان: فارسی
شناسه ملی سند علمی: R-1784772
تاریخ درج در سایت: 1 آبان 1402
مشاهده: 377
تعداد صفحات: 21
سال انتشار: 1400

فایل این طرح پژوهشی در 21 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این طرح پژوهشی:

چکیده طرح پژوهشی:

آسیبشناسی
الف- افزایش قیمتها، تورم و بیکاری از نمودهای اصلی و مسئله محور در ساختار معیوب اقتصادی کشور است.
ب- مسائل محوری در یک چرخه بسته دارای اثرات دومینویی است.
ج- چرخه بسته مسائل محوری با چرخه بسته توسعه نیافتگی مرتبط است.
د- مسائل محوری درواقع معلول هستند و ریشه در چرخه بسته توسعه نیافتگی دارد.
ه- حتی در صورت تداوم شرایط تحریم اقتصادی آمریکا میتوان وضعیت اقتصادی کشور را با اتخاذ رویکرد
مسئلهمحور در طراحی برنامه هفتم توسعه کشور به حالت تثبیت و پایدار درآورد.
پیشنیازهای حل مسائل محوری کشور
-۱ مردمی کردن اقتصاد در مسیر حل مسائل محوری اقتصاد.
-۲ ایجاد فضای کسب و کار مطمئن همراه با تحکیم مبانی احساس امنیت اقتصادی.
-۰ پذیرش این اصل که منافع ملی کشورها به تناسب میزان قدرت و اقتدار ملی، قواعد بینالمللی و تاثیرگذاری
بر مناسبات بینالمللی تعیین میشود.
-۰ عادیسازی روابط خارجی کشور با سایر کشورهای جهان بر اساس منافع متقابل بینالمللی و منطقهای بر
اساس راهبرد برد- برد و پرهیز از ایجاد تنش.
گامهای کلیدی در فرایند تهیه برنامه هفتم
الف- ساخت مدل کلان اقتصادی با مفروضات مختلف جهت ترسیم وضعیت موجود و چشمانداز ادامه آینده
اقتصادی کشور.
ب- بررسی و تبیین مسائل محوری کشور در هر دستگاه و سازمان و ارائه سیاستهای راهبردی و برنامه اجرایی
در جهت حل مسائل محوری اقتصاد کشور.
ج- بررسی و تلفیق سیاستهای راهبردی و برنامههای اجرایی تمام دستگاهها توسط سازمان برنامه و بودجه با
همکاری نمایندههای کمیتههای برنامهریزی دستگاهها.
د- تبیین، تلفیق و همسوسازی سیاستهای بخشی و دستگاهی در راستای سیاستهای کلان اقتصادی کشور
معطوف به مسائل محوری کشور.

فهرست مطالب طرح پژوهشی

خلاصه مدیریتی ۱

-۱ پیش درآمدی به موضوع ۲

-۲ مراحل اولیه در تعیین سازوکار برنامه هفتم توسعه کشور ۶

-۱-۲ توسعه باید به صورت یک نهضت فراگیر در کشور تبدیل شود ۰

-۲-۲ راهبرد برنامه هفتم توسعه باید کشور را در جهت تحقق رشد فراگیر کمک نماید ۰

-۰-۲ این راهبرد در صورت اجرا باید شکاف بین بخش عمومی- خصوصی را پر کند ۱

-۱ حوزههای تصمیمگیری برای برنامه هفتم ۸

-۱-۰ پیشرانهای توسعه ۹

-۲-۰ زیرساختها ۸

-۰-۰ مردمی کردن اقتصاد ۱۱

-۰-۰ حکمرانی ۱۱

-۰ تبیین و تشریح حوزهها و محورهای برنامه هفتم ۱۲

-۱-۰ حوزه اول )پیشرانها( و محور اول )رشد اقتصادی( ۱۲

-۲-۰ تبیین و تشریح وضعیت رشد اقتصادی ۱۲

-۰-۰ تبیین و تشریح محدودیتهای رشد اقتصادی ۱۰

-۰-۰ تبیین و تشریح رویکردهای پیشرو ۱۰

۲-۰ -رویکردها در حوزه پیشران رشد اقتصادی ۱۰

-۰-۰ تبیین رویکرد افزایش نرخ سرمایهگذاری: سیاستها ۱۰

جمعبندی ۱۱

نمایش کامل متن