مقایسه کارکردهای نوروسایکولوژیک در بیماران نوجوان افسرده اساسی و دو قطبی

سال انتشار: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 148

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NCORE05_019

تاریخ نمایه سازی: 29 مهر 1402

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر با هدف مقایسه کارکردهای نوروسایکولوژیک در بیماران افسرده اساسی و دوقطبی انجام شد. روش پژوهش حاضر علی- مقایسه ای بود. جامعه آماری پژوهش نیز، تمام بیماران نوجوان افسرده اساسی و دوقطبی بستری نیمه دوم سال ۱۳۹۳ و نیمه اول سال ۱۳۹۴ بیمارستان رازی تبریز بود. نمونه آماری شامل ۳۰ نفر از بیماران مبتلا به اختلال افسردگی اساسی و ۳۰ نفر دوقطبی بود که کلیه بیماران بر اساس معیارهای تشخیصی DSM-۵ و بنا به تشخیص روانپزشک و به صورت نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزارهای گردآوری اطلاعات در پژوهش حاضر آزمون رنگ - واژه استروپ ، آزمون دسته بندی کارت های ویسکانسین و آزمون عملکرد مداوم بود. داده های بدست آمده با روش های آماری تحلیل واریانس چند متغیره و t دو گروهی مستقل تحلیل گردید. نتایج نشان داد انعطاف پذیری شناختی بیماران مبتلا به اختلال افسردگی اساسی کمتر از بیماران دوقطبی است. توجه پایدار بیماران مبتلا به اختلال افسردگی اساسی بیشتر از بیماران دوقطبی است. بازداری پاسخ بیماران مبتلا به اختلال افسردگی اساسی بیشتر از بیماران دوقطبی است.

کلیدواژه ها:

انعطاف پذیری شناختی - توجه پایدار- بازداری پاسخ - اختلال افسردگی اساسی- افسردگی دوقطبی

نویسندگان

علی شاه محمدزاده

کارشناس ارشد روانشناسی بالینی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

ناطق احمدیان

کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر

ماندانا لطفی

کارشناسی راهنمایی و مشاوره دانشگاه محقق اردبیلی