بررسی موانع تسهیل وتوانمندسازهای به کارگیری تکنولوژی OSM از منظر پیمانکار عمومی

سال انتشار: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 114

فایل این مقاله در 21 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

MMICONF14_008

تاریخ نمایه سازی: 29 مهر 1402

چکیده مقاله:

معرفی و بر عهده قراردادن بخش عمده ای از تولید و فرآیند ساخت به خارج از کارگاه در صنعت ساخت وساز به عنوان راهکاری مفید در اغلب کشورهای صنعتی جهان مورداستفاده می باشد. این راهکار در پروژه هایی که از وسعت و پیچیدگی بیشتری در مرحله ساخت برخوردارند، بیشتر موردتوجه بوده و موثرتر معرفی شده اند. بهره گیری از این روش و تسهیل فرآیند ساخت وساز سبب غلبه بر نیروهای ناکارآمد و کاهش در سوخت زمان و هزینه و دوباره کاری ها می گردد. اگرچه در ایران اکثرا در مواقع اضطرار به این مهم پرداخته می شود. باتوجه به مطالب فوق، تحقیق حاضر باهدف بررسی موانع تسهیل وتوانمندسازهای به کارگیری تکنولوژی OSM از منظر پیمانکار عمومی در پروژه زیربنایی ساخت وسازانجام شده است. موضوع موردنظر با رویکردی تحلیلی به بررسی مزایا، معایب، موانع و توانمندسازها (SWOT) پرداخته است و از طریق مصاحبه هایی با ذی نفعان دخیل در فاز ساخت در پی بررسی اجرای تولید خارج از کارگاه و بررسی تاثیرات مثبت و منفی بر روند اجرا می پردازد نتایج حاصل از آن با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت که نتایج حاکی از نزدیکی توانمندسازها و موانع اجرایی سازی OSM موجود در کل دنیا با ساخت وساز موجود در تهران می باشد و در نهایت امر پس از شناسایی موانع و توانمندسازهای موجود در صنعت ساخت شهر تهران از منظر پیمانکاران عمومی شرایط جهت تسهیل انتقال ساخت و تولید به خارج از کارگاه مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت که نشان از توافق پیمانکاران بر این موضوع دارد که اجرای پروژه ها با استفاده از OSM در بازه زمانی مشخص و چه بسا کمتر و همچنین به هزینه های تمام شده پایین تری می انجامد.

کلیدواژه ها:

موانع ، توانمندسازها ، پروژه های زیر بنایی ساخت وساز ، پیمانکار عمومی

نویسندگان

ابوالفضل کریمی حسن آبادی

گروه مهندسی عمران، مدیریت ساخت، واحد علوم تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

مهدی روانشادنیا

دانشیار گروه مهندسی عمران، مدیریت ساخت، واحد علوم تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران