Cognitive Evolution of the “Human” Concept and Its Comparison with Piaget's Theory of Cognitive Development in Elementary School Boys

سال انتشار: 1402
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 102

فایل این مقاله در 20 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JECHE-4-3_003

تاریخ نمایه سازی: 19 مهر 1402

چکیده مقاله:

زمینه و هدف: رشد شناختی فرآیند کسب کارکردهای ذهنی است که افراد را قادر می سازد تا محیط خود را از بدو تولد درک کنند و با آن تعامل داشته باشند. پژوهش حاضر به منظور بررسی  تحول شناختی مفهوم انسان در دانش آموزان پسر دوره ابتدایی و تطبیق آن با مراحل رشد شناختی پیاژه انجام شد. روش پژوهش: روش تحقیق حاضر کیفی از نوع قیاسی – استقرایی است.  مشارکت کنندگان تحقیق ۹۰ نفر از دانش آموزان کلاس های اول تا ششم ابتدایی مدارس شهر رشت در سال تحصیلی۱۳۹۸ بودند که از طریق نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. به منظور جمع آوری اطلاعات از مصاحبه نیمه ساختاریافته استفاده شد که این مصاحبه تا سر حد اشباع نظری ادامه یافت. در مرحله اول تحقیق یعنی بخش استقرایی، مصاحبه با دانش آموزان انجام و سپس با استفاده از روش تحلیل مضمون  توصیه شده توسط سالدنا (۲۰۱۴) مورد کدگذاری و تحلیل قرار گرفت. در مرحله دوم یعنی بخش قیاسی، یافته ها با مراحل رشد شناختی پیاژه مورد تطبیق قرار گرفت. یافته ها: مقوله های فرعی حول ۵ مضمون اصلی ماهیت انسان، تمایز با حیوانات، هدف زندگی، آغاز و انجام انسان برساخته شد و  در مرحله بعدی این یافته ها با دیدگاه پیاژه مورد مقایسه قرار گرفت. در رابطه با مضمون ماهیت انسان، دانش آموزان کلاس اول تا سوم در مرحله تفکر عینی و دانش آموزان کلاس چهارم تا ششم در مرحله تفکر عینی انتزاعی قرار داشتند. در رابطه با مضمون تمایز با حیوانات، دانش آموزان تمامی مقاطع اول تا ششم در مرحله تفکر عینی قرار گرفتند. در رابطه با مضمون هدف زندگی، دانش آموزان کلاس اول تا سوم در مرحله تفکر عینی و دانش آموزان کلاس چهارم تا ششم در مرحله تفکر عینی انتزاعی قرار داشتند. در رابطه با مضمون آغاز زندگی، به جز دانش آموزان کلاس دوم که در مرحله تفکر انتزاعی بودند، سایر داتش آموزان در مرحله تفکرعینی انتزاعی  قرار داشتند. در رابطه با مضمون انجام زندگی نیز دانش آموزان تمامی مقاطع در مرحله تفکر عینی انتزاعی قرار داشتند.  نتیجه گیری: یافته های پژوهش حاضر همسو با برخی از تحقیقات نشان داد که دانش آموزان در سنینی کمتر از آنچه پیاژه عنوان نموده بود می توانند به تفکر انتزاعی برسند که این نتیجه می تواند تابع عوامل فرهنگی، مذهبی و اجتماعی باشد.

نویسندگان