تاثیر تمرین منتخب زیربیشینه نوین در قالب یک برنامه توانبخشی بر اضطراب سوماتیک مردان مبتلا به پر فشار خونی

سال انتشار: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 44

فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

TARBIATBADANI01_008

تاریخ نمایه سازی: 12 شهریور 1402

چکیده مقاله:

مقدمه: هدف از این تحقیق نیمه تجربی طولی ، پیرو تحقیق ؛ تاثیر برنامه ۴ هفته ای توانبخشی قلبی عروقی بر میزان اضطراب بدنی مردان مبتلا به پر فشار خونی، که اخیرا انجام شد و نتایج حاصل (خرداد ۱۴۰۲ ) ارایه گردید، تاثیر برنامه ۸ هفته ای توانبخشی قلبی عروقی با محوریت تمرینات زیر بیشینه با شدت و مدت متفاوت ، بر میزان کاهش اضطراب بدنی مردان مبتلا به پر فشار خونی است. اضطراب بدنی بالا، منتج از عوامل محبطی و تصور ذهنی، به عنوان یک عامل مخل سلامت می تواند در ایجاد و توسعه فاکتورهای خطرزای قلبی عروقی و پیامد ناشی از آن موثر باشد. مواد و روش ها: در پژوهش حاضر ۶۰ مرد مبتلا به پر فشار خونی )آزمودنی های تحقیق قبل( شرکت کردند، که دارای فشار خون بیش از ۹۰ / ۱۴۰ میلی متر جیوه ، میانگین وزن ۱۰ ± ۸۰ ، قد ۵ ± ۱۶۵ ، سن ۲۰ ± ۴۵ بودند. این آزمودنی ها سابقه هیچ بیماری خاص و زمینه ای دیگری نداشتند و بصورت تصادفی به دو گروه تجربی و کنترل تقسیم شدند. افراد گروه تجربی در یک دویدن تداومی زیربیشینه با شدت ۶۰ تا ۸۰ درصد max HR ، سه جلسه در هفته، هر جلسه ۶۰ دقیقه در قالب برنامه توانبخشی ۴ هفته ای شرکت کردند . قبل و بعد از برنامه از هر دو گروه آزمون اضطراب بدنی ایلی نوئیز گرفته شد. تست ورزش جهت تعیین حد اکثر ضربان قلب برای شرکت در برنامه تمرینی از گروه ها بعمل آمد. داداه ها توسط نرم افزار آماری spss و با استفاده از آنالیز واریانس یک طرفه (Uni Variate) تجزیه و تحلیل شدند. کلیه عملیات آماری در آلفای ۵۰ / ۰ و فاصله اطمینان ۹۵ / ۰ انجام شد. در تمامی برنامه مذکور بیماران تحت نظارت متخصصین فیزیولوژی ورزشی قلب و – عروق، متخصص قلب و عروق ۰ در شرایط کلینیکی بودند. یافته ها: نتایج حاصل از تحقیق نشان داد که در میزان اضطراب بدنی، گروه تجربی کاهش معنی داری نشان داد (p<.۰۵). اما گروه شاهد یا کنترل در پایان برنامه تفاوت معنی داری را نشان نداد (p<.۰۵). بحث و نتیجه گیری: با توجه به تحقیق قبلی توسط پژوهشگرحاضر، کاهش اضطراب بدنی در گروه تجربی را می توان به عواملی نظیر؛ شدت بالاتر و مناسب، مدت و تکرار تمرین در تحقیق حاضر، نسبت داد.همچنین، با توجه به تحقیقات انجام شده توسط محقق و همکاران،تلفیق برنامه پیش آمادگی و آمادگی، در سلامت و وحدت وجودی؛ خصوصا سلامت قلب و عروق محتمل بنظر می رسد .

کلیدواژه ها:

توانبخشی قلبی عروقی ، تمرینات هوازی تداومی زیر بیشینه ، اضطراب بدنی ، پر فشار خونی

نویسندگان

علیرضا خادمی

استادیار فیزیولوژی قلب و عروق و تنفس، گروه علوم ورزشی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه جهرم، جهرم، فارس، جمهوری اسلامی ایران