ارزیابی توابع تولید برای برآورد عملکرد گوجه فرنگی در تیمارهای مختلف آبیاری در دشت قزوین

سال انتشار: 1392
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 47

فایل این مقاله در 14 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_WRA-27-3_003

تاریخ نمایه سازی: 12 شهریور 1402

چکیده مقاله:

از آنجایی که برنامه ریزی توزیع آب در دشت قزوین به صورت ماهانه انجام می گیرد توابعی مورد نیاز است که در بازه های زمانی ماهانه با دقت مناسب میزان کاهش محصول را در شرایط کم آبیاری ارزیابی نماید. لذا این پژوهش با هدف ارزیابی توابع تولید حداقل، میانگین، حاصل ضربی،  حاصل ضرب اصلاح شده توسط ریس و حاصل ضربی با توان ضریب واکنش عملکرد (Ky) در منطقه قزوین انجام شد. به منظور تخمین میزان عملکرد گوجه فرنگی در شرایط کم­آبیاری از داده های طرح بلوک های کامل تصادفی با تیمار های آبیاری، T۴, T۳, T۲, T۱  به ترتیب ۶۰ ،۹۰ ،۱۲۰ و۱۵۰ میلی متر تبخیر از تشت تبخیر کلاس A با سه تکرار در ایستگاه تحقیقات کشاورزی فیض آباد اجراء شده بود، استفاده گردید. نتایج نشان داد که بیشترین نیاز آبی گیاه گوجه فرنگی در دوره رشد برابر با ۱۰۷۳ میلی متر بود و تیمار T۱ با محصول برابر ۸۸۵۰۰ کیلوگرم در هکتار حداکثر و تیمارT۴  با محصول برابر ۵۷۰۰۰ کیلوگرم در هکتار حداقل عملکرد را داشتند. با توجه به مطابقت آماری، روش پیشنهادی که روشی حاصل ضربی بر اساس توان (Ky) ماهانه می باشد، نسبت به روش های دیگر کمترین مقدار ریشه مربعات خطای استاندارد (RMSE)، ریشه مربعات خطای استاندارد نرمال شده (NRMSE) و بیشترین مقدار ضریب توافق (d) و ضریب تبیین (۲R ) را داشت. در نتیجه روش پیشنهادی، روش مناسبی برای منطقه است . با استفاده از روش پیشنهادی مقدار ضریب واکنش عملکرد گیاه در ماه های خرداد، تیر، مرداد، شهریور و مهر به ترتیب برابر با ۰/۷، ۱/۱، ۱/۱، ۱/۱۴ و ۰/۴ و برای مراحل رشد ابتدایی، توسعه گیاه، میانی و نهایی به ترتیب برابر با ۰/۷، ۱/۱، ۱/۱۴ و ۰/۴ و متوسط آن برای کل دوره رشد گوجه فرنگی برابر با ۰/۸۹ بدست آمد.

کلیدواژه ها:

ضریب واکنش عملکرد (Ky) ، نیاز آبی گیاه ، تشت تبخیر

نویسندگان

آرش تافته

عضو هیئت علمی بخش آبیاری و فیزیک خاک

نیازعلی ابراهیمی پاک

دانشیار بخش آبیاری و فیزیک خاک، موسسه تحقیقات خاک و آب، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران

حسین بابازاده

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات تهران

فریدون کاوه

گروه مهندسی آب، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران