ارزیابی اثرات تفکر استراتژیک و یادگیری سازمانی بر عملکرد بازاریابی شرکت(مطالعه موردی: شرکت لبنی کاله)

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 196

فایل این مقاله در 19 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ITFME01_042

تاریخ نمایه سازی: 9 شهریور 1402

چکیده مقاله:

هدف از پژوهش، ارزیابی اثرات تفکر استراتژیک و یادگیری سازمانی بر عملکرد بازاریابی شرکت لبنی کاله در شهر تهران بوده است. روش تحقیق از نظر هدف، کاربردی و بر اساس شیوه گردآوری داده ها، توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش، تمامی کارکنان بخش بازاریابی شرکت لبنی کاله میباشد. با استفاده از فرمول کرجسی مورگان تعداد ۲۵۰ پرسشنامه توزیع و تعداد ۲۱۰ عدد مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته است. نمونه گیری این پژوهش به روش غیرتصادفی از نوع در دسترس میباشد. پایایی پرسشنامه با محاسبه ضریب آلفای کرونباخ مورد سنجش قرار گرفته که به میزان ۰/۸۴۰ بوده است. روایی ابزار تحقیق نیز با انجام تکنیک تحلیل عاملی تائیدی بررسی شده است. سپس داده ها با روش مدل یابی معادلات ساختاری و با استفاده از نرم افزار LISREL مورد تجزیهوتحلیل قرار گرفتند. نتایج حاصل از بررسی فرضیه های پژوهش حاکی از آن است که تفکر استراتژیک و یادگیری سازمانی بر عملکرد بازاریابی شرکت نقش داشته است.

نویسندگان

آناهیتا محمدی کلخوران

کارشناسی ارشد، گروه مدیریت بازرگانی، واحد شهرقدس، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

آرزو احمدی دانیالی

استادیار، گروه مدیریت بازرگانی، واحد شهرقدس، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

مجید احمدی

دانشجوی دکتری، گروه مدیریت بازرگانی، واحد شهرقدس، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران