اثر محلول پاشی عناصر ریز مغدی بر عملکرد و بعضی صفات کیفی گندم

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 119

متن کامل این مقاله منتشر نشده است و فقط به صورت چکیده یا چکیده مبسوط در پایگاه موجود می باشد.
توضیح: معمولا کلیه مقالاتی که کمتر از ۵ صفحه باشند در پایگاه سیویلیکا اصل مقاله (فول تکست) محسوب نمی شوند و فقط کاربران عضو بدون کسر اعتبار می توانند فایل آنها را دریافت نمایند.

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NCICA03_108

تاریخ نمایه سازی: 6 شهریور 1402

چکیده مقاله:

این پژوهش به منظور بررسی اثر محلول پاشی عناصر ریز مغذی بر گیاه گندم، در سال زراعی ۹۷-۱۳۹۶ در مزرعه ی تحقیقاتی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان انجام گرفت.آزمایش با ۱۵ تیمار در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار انجام شد. در این آزمایش تیمارها شامل: شاهد (عدم کاربرد ریز مغذی) کاربرد تکی کودآهن، کود روی، کود منگنز ، و کود مس و کاربرد دوگانه و سه گانه و چهارگانه کودهای مذکور که همگی با دز مصرفی سه در هزار به ترتیب در دو مرحله ابتدای پنجه زنی و سه هفته بعد از پنجه زنی، محلول پاشی گردیدند. تجزیه واریانس داده های آزمایش نشان داد که اثر محلول پاشی عناصر بر صفت های کلرفیل a و کلروفیل bفق کلروفیل کل، کاروتنوئید و عملکرد دانه معنی دار بود. با توجه به نتایج به دست آمده در این آزمایش به نظر می رسد که استعمال برگی عناصر ریزمغذی در خاک های آهکی خوزستان می تواند دسترسی گیاهان به این عناصر را افزایش دهد.

نویسندگان

ندا نژاد سبهانی

دانش آموخته کارشناسی ارشد زراعت، گروه تولید و ژنتیک گیاهی، دانشکده کشاورزی دانشگاه علوم کشاورزسی و منابع طبیعی خوزستان

احمد کوچک زاده

دانشیار گروه تولید و ژنتیک گیاهی دانشکده کشاورزی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان اهواز ایران

علیرضا ابدالی مشهدی

دانشیار گروه تولید و ژنتیک گیاهی دانشکده کشاورزی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان اهواز ایران

امین لطفی جلال آبادی

استادیار گروه تولید و ژنتیک گیاهی دانشکده کشاورزی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

عبدالرضا سیاهپوش

استادیار گروه تولید و ژنتیک گیاهی دانشکده کشاورزی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان