اثربخشی روش تدریس با استفاده از نقشه های مفهومی بر انگیزه تحصیلی دانش آموزان دوره ابتدایی در آموزش درس علوم مقاله پژوهشی

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 82

فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NCSEC01_099

تاریخ نمایه سازی: 4 شهریور 1402

چکیده مقاله:

هدف از پژوهش حاضر اثربخشی روش تدریس با استفاده از نقشه های مفهومی بر انگیزه تحصیلی دانش آموزان دوره ابتدایی در آموزش درس علوم بوده است. روش پژوهش نیمه تجربی، با طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه آزمایش و گواه بود. جامعه آماری شامل تمام دانش آموزان پایه ششم شهر خاتم بوده است. حجم نمونه با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چندمرحله ای انتخاب شد؛ و در دو گروه آزمایش (۳۰ نفر) و کنترل (۳۰ نفر) جایگزین شدند. ابزار سنجش در این پژوهش پرسشنامه انگیزه تحصیلی هارتر (۱۹۸۱) بوده است که روایی و پایایی ابزار مورد تائید قرار گرفت. تجزیه و تحلیل داد ه ها با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی صورت پذیرفت. در سطح آمار توصیفی؛ فراوانی، میانگین و انحراف استاندارد و در سطح آمار استنباطی از آزمون تحلیل کوواریانس استفاده شده است. پس از تجزیه وتحلیل داده ها نتایج نشان داد که روش تدریس با استفاده از نقشه های مفهومی بر انگیزه تحصیلی دانش آموزان دوره ابتدایی در آموزش درس علوم تاثیر معنادار دارد.

نویسندگان

محمدصادق محمدی هراتی

دانشجو کارشناسی ارشد تکنولوژی آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی،واحد یزد، ایران

محمدعلی دهقانزاده

دانشجو کارشناسی ارشد تکنولوژی آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی،واحد یزد، ایران