پیش بینی تصمیم گیری مسیر شغلی دانش آموزان بر اساس نگرش به کارآفرینی در دانش آموزان متوسطه دوم فنی حرفه ای

سال انتشار: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 98

فایل این مقاله در 7 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

LESOI01_158

تاریخ نمایه سازی: 12 اسفند 1402

چکیده مقاله:

هدف: هدف پژوهش حاضر پیش بینی تصمیم گیری شغلی دانش آموزان ، بر اساس نگرش به کارآفرینی بود. روش: روشپژوهش توصیفی- پیمایشی از نوع همبستگی بود که در آن ۲۶۰ نفر از دانش آموزان ناحیه ۷ مشهد بود که به روش نمونهگیری در دسترس انتخاب و توسط مقیاس نگرش به کارآفرینی و پرسشنامه خودکارآمدی تصمیم گیری مسیر شغلی، موردسنجش قرار گرفتند. داده ها با استفاده از تحلیل روش رگرسیون همزمان مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته ها:یافته های پژوهش نشان داد بین نگرش به کارآفرینی با تصمیم گیری مسیر شغلی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد ومتغیر های مستقل می توانند در یک مدل رگرسیونی تغیرات متغیر تصمیم گیری مسیر شغلی دانش آموزان را پیش بینیکنند. نتیجه گیری: با توجه به یافته های به دست آمده می توان گفت کارآفرینی تصمیم گیری مسیر شغلی و دورنمایشغلی نقش کلیدی دارند.

کلیدواژه ها:

کارآفرینی ، تصمیم گیری مسیر شغلی دانش آموزان

نویسندگان

احمدرضا نوید

دانشجودکتری برنامه ریزی درسی ،واحد تربت حیدریه ،دانشگاه آزاد اسلامی، تربت حیدریه، ایران