بررسی ترسیب کربن در راستای عمودی و شعاعی تنه درختان ممرز (.Carpinus betulus L) براساس طبقات قطری

سال انتشار: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 91

فایل این مقاله در 7 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

AGRICULTURE07_040

تاریخ نمایه سازی: 30 مرداد 1402

چکیده مقاله:

تغییر اقلیم و گرمایش جهانی از مهمترین چالش های امروزی جامعه بشری محسوب می شود که در پی وجود گازهای گلخانه ایبه ویژه دی اکسیدکربن افزایش یافته است. فعالیت های جنگلداری به عنوان یکی از راه های ترسیب کربن و کاهش میزان (CO(۲ اتمسفرهستند. یکی از مهمترین مزایای درختان در بوم سازگان های جنگلی ترسیب کربن است که در اندام های مختلف آنها از جمله بذر،برگ و ساقه انجام میشود. برآورد ترسی ب کربن در درختان جنگلی معرف مناسبی برای تعیین تر سی بکربن در جنگل اس ت. از این روپژوهش حاضر با هدف روند ترسی ب کربن در امتداد عمودی و شعاعی تنه درختان ممرز انجام شد. برای این منظور از ۲۰ درختافتاده درخت ممرز در جنگل های پژوهشی سری یک دارابکلا ساری، مشخص ههای قطر برابرسینه، طول تنه، حجم، چگالی، زی تودهترسیب کربن محاسبه شد. نتایج نشان داد که ترسی ب کربن در مقطع شعاعی در سطح یک درصد (P<۰.۰۱) دارای تفاوت معنی داراست اما در راستای عمودی تفاوت معنی داری نداشت. در ارتباط با ترسیب کربن در مقاطع شعاعی تنه نیز نتایج بیانگر متغییر بودناین مشخصه در قسمت های مختلف شعاعی تنه بود. نتایج نشان داد که بیشترین درصد کربن موجود در مرکز شعاعی (درون چوب) وکمترین آن در بیرون شعاع (نزدیک به پوست) به ترتیب به میزان ۳۲ / ۴۹ و ۴۵ / ۴۸ درصد بوده است. بیشترین موجودی کربن درطبقات قطری ۶۰ - ۸۰ سانتیمتر برابر با ۳۴ / ۴۸ تن در هکتار بوده است. کمترین موجودی کربن نیز در طبقات قطری ۲۰ - ۴۰ سانتیمتربرابر با ۰۱ / ۴۷ تن در هکتار مشاهده شد.

نویسندگان

فاطره بخشی

دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

اصغر فلاح

استاد، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری