اندر کنش خاک - سازه در ساختمان های بلند با سیستم لوله ای مهار بندی شده در زلزله های حوزه نزدیک گسل

سال انتشار: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 146

فایل این مقاله در 22 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICARCAU01_068

تاریخ نمایه سازی: 29 مرداد 1402

چکیده مقاله:

در این پژوهش، تحلیلهای موردنظر به بررسی اثر اندرکنش خاک-سازه برروی پاسخ دینامیکی سازههای بلند، به وسیله مقایسه پاسخهایمدل با پایه انعطاف پذیر با مدل با پایه گیردار، تحت اثر رکوردهای زلزله مختلف مربوط به انواع خاک میپردازد. برای بررسی این اثر، پاسخهایدینامیکی یک سازه بلند ۴۰ و ۶۰ طبقه فولادی با سیستم لولهای مهاربندی شده با شرایط پایه انعطاف پذیر و پایه گیردار ارزیابی شده است.خصوصیات خاک انعطاف پذیر ، همانطور که در آیین نامه بینالمللی ساختمان) IBC ( آورده شده است، شامل دو نوع خاک تحت عناوین خاکنرم و خاک بسیار متراکم سنگی میشود. برای انجام تحلیل، مجموعه ۶ تاریخچه زمانی شتاب زلزله حوزه نزدیک بر روی دو نوع خاک کهمربوط به زلزله های مهمی میباشند، انتخاب شده است. این رکوردها با استفاده از تحلیل دینامیکی غیرخطی تاریخچه زمانی به حالت مقیاسدر آورده شدهاند. به طور کلی، با کاهش سرعت موج برشی و مدول برشی خاک زیرسازه، نیروی محوری ستونهای مدل با پایه انعطاف پذیر درمقایسه با حالت مدل با پایه گیردار افزایش مییابد، همچنین تغییرمکانهای جانبی و در نتیجه دریفت طبقات متناظر با آنها افزایش مییابند.

کلیدواژه ها:

اندرکنش خاک-سازه ، سازههای بلند ، پاسخهای دینامیکی ، سیستم لولهای مهاربندی شده.

نویسندگان

مجتبی صفری خوش مکانی

مدرس موسسه آموزش عالی زند شیراز، شیراز، یلوار ستارخان، خیاان رازی موسسه آموزش عالی زند شیراز

مسعود رضایی منفرد

عضو هیات علمی موسسه آموزش عالی زند، شیراز، یلوار ستارخان، خیابان نمازی موسسه آموزش عالی زند شیراز