بررسی رابطه عوامل فرهنگی خانواده با خشونت علیه زنان در شهرستان قروه

سال انتشار: 1390
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 70

فایل این مقاله در 41 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_CWFS-5-17_003

تاریخ نمایه سازی: 26 مرداد 1402

چکیده مقاله:

چکیده پژوهش حاضر به عنوان طرحی توصیفی - همبستگی و با هدف سنجش میزان خشونت علیه زنان و عوامل فرهنگی مرتبط با آن انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش را کلیه زنان متاهل با دو قومیت کرد و ترک تشکیل می­ دادند که تعداد ۶۴۰ نفر  از آن ها به روش نمونه گیری تصادفی نسبتی (۱۸/۶۷ درصد کرد و۸۲/۳۲ درصد ترک ) انتخاب شدند.  ابزار گردآوری اطلاعات دو پرسشنامه بود که بعد از برآورد اعتبار( از طریق تحلیل عاملی) و پایایی ( از طریق آلفای کرونباخ) در بین پاسخگویان توزیع شد. بعد از تکمیل پرسشنامه ها با استفاده از نرم افزار SPSS۱۶ ضرایب آماری متناسب با نوع متغیرها ( آزمون ها ی t ، ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل واریانس ) محاسبه و مورد تجزیه و تحلیل  قرار گرفتند. نتایج آزمون فرضیات بیانگر این است که تفاوت معناداری بین  میزان خشونت در اقوام کرد و ترک وجود ندارد. اعتقاد مرد به پدرسالاری، آداب و رسوم و اعتقادات مذهبی زوجین از عوامل تاثیرگذار بر میزان خشونت علیه زنان است. نتایج تحلیل رگرسیون چند متغیره بیانگر این است که  متغیرهای مستقل (عوامل فرهنگی) وارد شده بر مدل قادر هستند ۴۵% از تغییرات متغیر وابسته (خشونت علیه زنان) را تبیین کنند و اعتقاد مرد به پدرسالاری بیشترین تاثیر و آداب و رسوم کمترین تاثیر را بر میزان خشونت دارا هستند.

کلیدواژه ها:

نویسندگان

فریده حمیدی

دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

اسعد محمدی

دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

بهرام محمدی

دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی