بررسی حرکت قائم پوسته زمین با استفاده از مشاهدات ارتفاع سنجی ماهواره ای

سال انتشار: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 154

فایل این مقاله در 5 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NCEGIT27_045

تاریخ نمایه سازی: 21 مرداد 1402

چکیده مقاله:

ماهواره های ارتفاع سنجی برای اهداف دریایی و اقیانوسیطراحی شده اند. ماهواره های Sentinel ۳A,۳B، از مدرن ترینماهواره های ارتفاع سنجی می باشند که مجهز به سیستماندازه گیری SAR بوده و با تلفیق داده هاء می توان پوششمکانی خوبی را از آن مشاهده کرد، از آنجایی که روش هاییادگیری ماشین امروزه نقش قابل توجه ای را در تمامیزمینه ها ایفا می کنند. استفاده از این روش ها جهتبازتعقیب شکل موج به دلیل نزدیکی به سواحل حائز اهمیت وروشی نوین برای بازتعقیب شکل موج پیاده سازی شده است.یکی از روش هایی که می توان برای تغییرات ارتفاعی سواحلبکار گرفته شود. ترکیب داده های ایستگاه تایدگیچ وداده های ماهواره آلتیمتری در نزدیکی سواحل است. عدم استفاده از ماهواره Sentinel برای بررسی تغییرات ارتفاعی ودوره تناوب بیشتر آن، تحقیق را با چالش هایی روبرو کرد. با بدست آوردن سری زمانی سطح لحظه ای آب با درنظر گرفتن تصحیح شکل موج با استفاده از روش یاد گیری ماشین وروش بازتعقیب خود ماهواره در نزدیکی سواحل، سری زمانیتایدگیج در زمان های برداشت ارتفاع سنجی درونیابی و در نتیجه از اختلاف دو سری زمانی ذکر شده، سری زمانی تغییراتارتفاعی ایستگاه تایدگیج حاصل شد. با وجود ایستگاه هایGPS بسیار نزدیک به ایستگاه"های تاید گیج در جنوب کشورفرانسه، سه ایستگاه بین خط جدا کننده صفحات تکتونیکاوراسیا و افریقا انتخاب شدند. روند خطی سری زمانی تغییراتارتفاعی روش تایدگیج/التیمتری با روند خطی سری زمانیتغییرات ارتفاعی حاصل از GPS به عنوان داده های ارزیابی طیدوره چهار سال در هر سه ایستگاه انتخابی همخوانی داشته و تغییرات ارتفاعی کمتر از ۱ سانتی متر در سال را به خوبینشان می دهد. همچنین با پیاده سازی روش تصحیح بازتعقیبشکل موج با استفاده از یاد گیری ماشین به منظور بهیود دقتسری زمانی سطح لحظه ای اب، در روند خطی حرکت فائمپوسته زمین با استفاده از روش تصحیح شکل موج بادگیریماشین و روش بازتعقیب خود ماهواره تفاوت زیادی مشاهده نشد که نشان از اثربخشی این روش مشاهداتی است و می تواناز مشاهدات ارتفاع سنجی ماهواره Sentinel در زمینه تغییراتارتفاعی با روش ترکیب تاید گیج و التیمتری با اطمینان بالااستفاده کرد.