بررسی قابلیت اعتماد قطارهای باری شبکه راه آهن جمهوری اسلامی ایران

سال انتشار: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 161

فایل این مقاله در 12 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICRARE08_097

تاریخ نمایه سازی: 10 مرداد 1402

چکیده مقاله:

مدیریت صحیح شبکه حمل ونقل ریلی می تواند باعث افزایش استقبال صاحبان بار و کاهش هزینه گرداننده شود. یکی از شاخص های مهمدر مدیریت شبکه راه آهن، میزان قابلیت اعتماد آن است. قابلیت اعتماد، توانایی شبکه ریلی را برای ارائه خدمات به صورت منظم و متداومارزیابی می کند. راه آهن جمهوری اسلامی ایران برنامه زمان بندی حرکت قطارهای باری و مسافری را به صورت متداوم در اختیار گردانندگانقرار می دهد. همچنین در سالهای اخیر توجه بیشتری به برنامه زمان بندی قطارهای باری شده است. در این پژوهش اطلاعات حرکتقطارهای باری طی چهار سال گذشته جمعآوری شده و با ارائه شاخص های مناسب با شرایط شبکه، اقدام به اندازهگیری قابلیت اعتماد شدهاست. قابلیت اعتماد در سه حوزه مسیر، بلاک و ایستگاه بررسی شده و نقاط قوت و ضعف شبکه شناسایی شده است. شاخص Cv،TT برایبررسی زمان سفر و شاخص PIR برای بررسی وقت شناسی قطارها معرفی و استفاده شده است. همچنین قابلیت اعتماد زمان اعزام قطارهادر بازه های مختلف با شاخص OPT اندازه گیری شده است. در نهایت رابطه قابلیت اعتماد قطارهای باری با عواملی همچون وضعیت قطارهایمسافری، طول مسیر و بلاک، میزان بار، دو خط یا تک خط بودن، روش تراکبندی، نوع ایستگاه، عوامل توقف غیر برنامه ای و... بررسی شدهاست.

نویسندگان

عابدین هادی نژاد لاجیمی

دانشجوی دکتری دانشگاه تهران ایران

کیوان سلیمی

مدیرکل سیر اداره کل سیر و حرکت تهران ایران