بررسی شاخص های شهر دوستدار کودک (مورد پژوهی : کلانشهر اصفهان)

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 118

فایل این مقاله در 6 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

IGUPA02_103

تاریخ نمایه سازی: 8 مرداد 1402

چکیده مقاله:

کودکان برای رشد جسمی و ذهنی نیاز به تعامل به محیط پیرامون خود دارند و باید محیط بتواند رشد جسمی و ذهنی آنها را فراهم سازد. در این پژوهش به بررسی فضای شهری مناسب کودکان در چارچوب شاخص های بازی و اوقات فراغت ، مشارکت و شهروندی، ایمنی و حفاظت بهداشت پرداخته شده است هدف کلی این پژوهش ارتقای وضعیت شهراصفهان از نظر شهردوستدار کودک می باشد. روش پژوهش مبتنی بر مطالعات کتابخانه ای و اسنادی، بررسی های میدانی و مصاحبه بوده است . علاوه بر مطالعات و بررسی های میدانی بصورت تصادفی تعدادی نمونه از سطح شهر جمع آوری شد و همچنین با تعدادی از صاحب نظران در این حوزه صورت گرفته است که نتایج ارزیابی نشان می دهد کلانشهر اصفهان صرفا از نظر شاخص های بررسی شده در شاخص ایمنی و حفاظت وضعیت چندان مطلوبی ندارد و در سایر شاخص های بازی و اوقات فراغت ، مشارکت و شهروندی دارای سطح مطلوب است .

نویسندگان

رومینا اعلمی

دانشجوی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

جمیله توکلی نیا

دانشیار گروه جغرافیای انسانی و آمایش، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران