رابطه به کارگیری فناوری اطلاعات بر افزایش بهره وری سازمانی در اداره ورزش جوانان استان کرمانشاه

سال انتشار: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 111

فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

FCRSS01_233

تاریخ نمایه سازی: 13 تیر 1402

چکیده مقاله:

هدف: از تحقیق حاضر، تعیین رابطه به کارگیری فناوری اطلاعات بر فزایش بهره وری سازمانی در اداره ورزش جوانان استان کرمانشاه است.روش پژوهش:روش کلی پژوهش توصیفی و از نوع پیمایشی است و به شکل میدانی اجرا شده است.برای جمع اوری داده از پرسش محقق ساخته فناوری اطلاعات و پرسشنامه محقق ساخته فناوری اطلاعات مقیمی(۱۳۹۰) استفاده شد.جامعه اماری تحقیق، کلیه کارکنان اداره ورزش جوانان استان کرمانشاه و نمونه گیری به صورت تصادفی وحجم نمونه اماری (۶۰) برآورد شد تجزیه و تحیلی داده ها با استفاده از آمار توصیفی استنباطی به عمل آمد.یافته ها: از ازمون کلموگروف اسمیرنف جهت مشخص کردن نرمال بودن جامعه آماری و از ازمون رگرسیون استفاده شد. نتایج حاصل از رگرسیون چندگانه در جدول آنوا جهت بررسی و تبیین رابطه بین متغییر های بهره وری سازمانی و فناوری اطلاعات نشان می دهد چون مقدار سطح که کامپیوتر با مقدار ۳۸۴/و نرم افزار با میزان ۳۰۳/و اینترنت با میزان ۱۵۳/و خدمات کامپیوتری ۱۰۷/بهره وری سازمانی را مشخص می کند.نتیجه گیری:یافته های حاصل نشان داد که، بین به کارگیری فناوری اطلاعات و بهره وری سازمانی در سازمان ورزش و جوانان استان کرمانشاه رضایت از کار، بهبود کیفیت، خلاقیت و نوآوری رابطه وجود دارد؛ اما بین به کارگیری فناوری اطلاعات و انگیزش رابطه معناداری وجود ندارد.از این رو مسولان باید راهبردهای مدیریتی مناسبی به منظور رسیدن به سطح بهینه این شاخص ،پیش بینی کنند

نویسندگان

شیرین زردشتیان

دکتری مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

زینب نوری

کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

محسن پروانه روش

دبیر تربیت بدنی، آموزش پرورش ناحیه نظراباد ، البرز