بررسی تاثیر مسئولیت اجتماعی سازمان و عناصر آمیخته بازاریابی بر تصویر سازمان (مطالعه موردی: کارخانه لاستیک سازی کویر تایر)

سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 125

فایل این مقاله در 15 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_SME-7-3_014

تاریخ نمایه سازی: 20 خرداد 1402

چکیده مقاله:

این پژوهش با هدف بررسی تاثیر مسئولیت اجتماعی سازمان و عناصر آمیخته بازاریابی بر تصویر سازمان انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش را مشتریان مصرفی کارخانه لاستیک سازی کویر تایر در شهر یزد تشکیل می دهد که تعداد ۸۲ نفر از آنان به عنوان نمونه آماری در نظر گرفته شدند. در این پژوهش به منظور جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه استفاده شده است. پرسشنامه این پژوهش استاندارد و بر اساس مقاله مبنای (هانایشا، ۲۰۲۰) می باشد و شامل ۲۷ سوال است. به منظور تائید روایی محتوایی پرسشنامه، ازنظر اساتید دانشگاه و خبرگان صنعت استفاده شده است و روایی صوری آن با توجه به نظر مشتریان در حین پاسخ به سوالات پرسشنامه در مطالعه آزمونه مورد بررسی قرار گرفته است و همچنین پایایی آن بوسیله ضریب آلفای کرونباخ (۹۹۶/.) مورد تائید قرار گرفت. بر اساس نتایج بدست آمده، تمامی فرضیات پژوهش مورد تائید قرار گرفتند و نتایج نشان داد که مسئولیت اجتماعی سازمان تاثیر مثبتی بر تصویر سازمان دارد. همچنین متغیرهای تبلیغات، قیمت، ترفیعات فروش، مکان فروشگاه و محیط فروشگاه نیز تاثیر مثبتی بر تصویر سازمان دارند

نویسندگان

ابوذر دمیری

کارشناسی ارشد، گروه مدیریت بازرگانی، واحد یزد، دانشگاه آزاد اسلامی، یزد، ایران