بررسی امکان بهبود توانایی ارتباط با مشتری و عملکرد شرکت بواسطهبازاریابی رسانه های اجتماعی مطالعه موردی بیمه دانا

سال انتشار: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 250

فایل این مقاله در 14 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

IMSYM09_607

تاریخ نمایه سازی: 16 خرداد 1402

چکیده مقاله:

این پژوهش که با هدف بررسی امکان بهبود توانایی ارتباط با مشتری و عملکرد شرکت بواسطه بازاریابی رسانه های اجتماعی ( مطالعه موردی بیمه دانا )انجام پذیرفت پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی بود. جامعه آماری تحقیق حاضر عبارت است از کلیه مدیران و مشتریان شرکت بیمه دانا می باشد که از بین ایشان تعداد ۳۸۴ نفر به روش نمونه گیری طبقه ای به عنوان حجم نمونه تعیین گردید. که برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه بسته (پرسشنامه استاندارد خارجی مدل ) استفاده شد، برای الگوسازی معادلات ساختاری نرم افزار PLS استفاده شد. نتایج نشان می دهد توانایی ارتباط با مشتری و عملکرد شرکت بواسطه بازاریابی رسانه های اجتماعی (مطالعه موردی بیمه دانا ) امکان بهبودی دارد (۴۱,۸ t = و ( ۰۰۱/۰ .(p <بین قابلیتهای ارتباط با مشتری با کاهش هزینه جذب مشتری ارتباط معنادار وجود دارد( ۰۰۱/۰ .(p < بین قابلیتهای ارتباط با مشتری با سطح مشارکت مشتریان همبستگی معنادار وجود دارد( ۰۰۱/۰ .(p < بین استفاده از رسانه های اجتماعی با افزایش وفاداری و حفظ مشتری ارتباط مثبت و معناداری دارد( ۰۰۱/۰ .(p < بین کاهش هزینه مشتری با عملکرد شرکت همبستگی معنادار وجود دارد( ۰۰۱/۰ p ) <بین مشارکت مشتری با عملکرد شرکت همبستگی معناداری وجود دارد( ۰۰۱/۰ .(p <

کلیدواژه ها:

امکان بهبود توانایی ارتباط با مشتری ، عملکرد شرکت ، بازاریابی رسانه های اجتماعی ، بیمه دانا

نویسندگان

فهیمه رئیسی سرحدی

کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی، دانشگاه آزاد قشم و کارشناس شرکت بیمه دانا استان هرمزگان

محمدرضا بوذرپور

کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش استراتژیک، دانشگاه آزاد قشم