بررسی نقش قابلیت های بازاریابی بر تجاریسازی محصولات جدید (مورد مطالعه : فرآوردههای گوشتی صدک)

سال انتشار: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 141

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

IMSYM09_398

تاریخ نمایه سازی: 16 خرداد 1402

چکیده مقاله:

تحقیق حاضر با هدف بررسی نقش قابلیت های بازاریابی بر تجاری سازی محصولات جدید شکل گرفته است . جامعه آماری تحقیق حاضر شامل ۴۰ نفر از کارشناسان شاغل در شرکت فرآوردههای گوشتی صدک بوده که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده تعداد ۲۲ نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب گردیدند. تجزیه و تحلیل اطلاعات با استفاده از نرم افزار PLS و با استفاده از آزمون های تی معناداری و ضرایب مسیر انجام گرفت . نتایج به دست آمده از تجزیه و تحلیل اطلاعات نشان داد قابلیت های بازاریابی به میزان ۷۳.۰ تاثیر مثبت و معناداری بر تجاری سازی محصولات جدید در شرکت فرآورده های گوشتی صدک دارند. همچنین نتایج نشان داد که قابلیت ارتباط با مشتری به میزان ۶۲.۰ و قابلیت سنجش بازار نیز به میزان ۴۹.۰ نقش مثبت و معناداری بر تجاری سازی محصولات جدید در شرکت فرآورده های گوشتی صدک دارند. پیشنهاد می شود تا مدیران گروه صنایع غذایی صدک توجه ویژهای به قابلیت بازاریابی به خصوص بعد مشتریگرایی داشته و در برنامه های کاری خود اولویت را به این بعد اختصاص دهند.

نویسندگان

حمید کاکائی

دانشجوی دکتری اقتصاد سنجی و مدرس دانشگاه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

غلامرضا یاوری

دانشیار اقتصاد کشاورزی گروه کشاورزی دانشگاه پیام نور تهران

ژاله احمدفرد

کارشناس ارشد مهندسی کشاورزی علوم و صنایع غذایی ، گرایش تکنولوژی مواد غذایی دانشگاه شیراز

مرجان دامن کشیده

استادیار گروه اقتصاد واحد تهران مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی