آینده خدمات کتابخانه های عمومی پس از کووید ۱۹چهارچوبی برای تفکر و برنامه ریزی

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 143

فایل این مقاله در 19 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

IPLA01_010

تاریخ نمایه سازی: 13 خرداد 1402

چکیده مقاله:

در دوران قبل از کرونا کتابخانه های عمومی به توسعه منابع و خدمات برای این محیطتغییریافته و در حال تغییر نیاز داشتند که به بهترین وجه نیازهای کاربران را برآورده کند.شیوع ویروس کرونا و پیامدهای آن ضرورت بازنگری مجدد در خدمات و برنامه هایعمومی را افزایش داد. بازنگری در برنامه ها و خدمات کتابخانه های عمومی زمانی موثرتراست که با برنامه ای منظم و دقیق و برگرفته از شرایط کتابخانه های عمومی و اجتماع هدایتشود. هدف از این نوشتار ارائه چهارچوبی به منظور تفکر و برنامه ریزی برای آینده خدماتکتابخانه های عمومی پس از کووید ۱۹ است.رو، پژوهش حاضر، رو، کتابخانه ای با رویکرد تحلیلی است. در چهارچوبارائه شده مردم و نیازهایشان، مکان و فضای فیزیکی و پلتفرم به عنوان سه دارایی کلیدیکتابخانه های عمومی در نظر گرفته شده اند که اساس خدمات کتابخانه های عمومی در دنیای پس از کرونا را تشکیل خواهند داد مردم به معنای جامعه استفاده کننده است مکان به عنوان فضاهای فیزیکی کتابخانه های عمومی تعریف می شود. درنهایت پلتفرم نه تنها به خدمات دیجیتال بلکه زیرساخت های مجازی ارائه خدمات اشاره دارد اگرچه آنها به خودی خود ارز، منحصربه فردی می افزایند اما جامعه، مکان و پلتفرم،هنگامی بهترین عملکرد را دارند که به طور به هم پیوسته و مکمل مورداستفاده قرار گیرند.ادبیات کنونی در مورد کتابخانه ها و کووید ۱۹ تازه در حال ظهور است. این مقاله به عنواننخستین نوشته در باب خدمات کتابخانه های عمومی در دوران پس از کرونا به زبان فارسیمی تواند چهارچوب مناسبی برای تفکر و برنامه ریزی برای خدمات کتابخانه های عمومی درایران ارائه نماید. بنابراین چهارچوب ارائه شده در این مقاله یعنی مکان و فضای فیزیکی،مردم و نیازهایشان و پلتفرم می تواند زمینه مناسبی برای تفکر و برنامه ریزی در باب خدماتو برنامه های آینده کتابخانه های عمومی ارائه نماید.

نویسندگان

منصور کوهی رستمی

استادیار گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران