بررسی رابطه بین اهرم مالی وکارایی شرکت

سال انتشار: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 149

فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICMB01_054

تاریخ نمایه سازی: 10 خرداد 1402

چکیده مقاله:

یک واحد اقتصادی برای سرمایه گذاری در طرح های مختلف، باید حد یا میزان سرمایه گذاری را با توجه به محدودی منابع، موردتوجه قرار دهد. این امر از طریق روش های ارزیابی طرح ها، ازجمله ارزش فعلی خالص انجام می شود. هدف این پژوهش بررسی رابطه بین اهرم مالی و کارایی شرکت است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازده زمانی ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۹ است که از بین آنها تعداد ۱۲۷ شرکت انتخاب شده است. به منظور گردآوری داده ها از نرم افزار ره آوردنوین و سایت کدال و برای تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه-های تحقیق از مدلهای رگرسیونی چندگانه استفاده شده است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که بین اهرم مالی و کارایی سرمایه گذاری رابطه منفی و معناداری وجود دارد و رابطه بین اهرم مالی و کارایی شرکت معکوس است

نویسندگان

سمیه تقی نیا

کارشناس ارشد حسابداری دانشگاه غیرانتفاعی باختر

محسن شکربیگی

کارشناس ارشد حسابداری دانشگاه غیرانتفاعی باختر

میترا رشیدی

کارشناس ارشد حسابداری دانشگاه غیرانتفاعی باختر