بررسی مشخصات شیمیایی آب دریاچه ارومیه در منطقه رشکان

سال انتشار: 1382
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 2,176

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

324_0078308892

تاریخ نمایه سازی: 1 آبان 1384

چکیده مقاله:

این تحقیق به منظور تعیین مشخصات کیفی آب دریاچه ارومیه در منطقه رشکان در بهار سال ١٣٨١ انجام شده است. بدین منظور هشت نمونه از آب دریاچه در منطقه مذکور برداشت شده و غلظت یون های سدیم، پتاسیم، منیزیم، کلسیم و کلراید، سولفات و بی کربنات و مقدار pHدر هر یک از نمونه ها اندازه گیری شده است. بر اساس نتایج بدست آمده از این تحقیق میانگین غلظت یون های مذکوربه ترتیب 35/72، 35/1، 01/5، 18/122، 02/10 و 35/0 گرم در لیتر و دامنه تغییرات pH در محدوده 71/7 تا 73/7 بوده است. مقایسه نتایج بدست آمده از این تحقیق با نتایج حاصل از تحقیقات انجام شده توسط دانشکده شیمی دانشگاه تبریز نشان می دهد که در بهار آب دریاچه از نظر غلظت نا همگن بوده و در پاییز آب دریاچه از نظر غلظت همگن می باشد و این گویای این حقیقت است که در طول تابستان انتقال جرم زیادی ما بین مناطق مختلف دریاچه صورت می گیرد.همچنین بر اساس اندازه گیری های انجام شده توسط مهندسین مشاور یکم دبی رودخانه های ورودی به دریاچه ارومیه در بخش جنوبی و بخش شمالی دریاچه به ترتیب معادل ٤١١٠ و ٥٦٤ میلیون متر مکعب در سال می باشد. تفاوت فاحش میان دبی رودخانه های ورودی نشان می دهد که جدا سازی بخش شمال و جنوب دریاچه از یکدیگر، بر عمق آب داخل دریاچه در نواحی شمالی و جنوبی تأثیر گذاشته و انتقال طبیعی جرم در داخل آب دریاچه را مختل می کند.

نویسندگان

ناصر جمشیدی

دانشجوی دوره دکترا مهندسی عمران دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران