تاثیر مکمل یاری کوتاه مدت ال-سیترولین و ال-آرژنین بر عملکرد جسمانی و فیزیولوژیکی فوتبالیست های جوان

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 306

فایل این مقاله در 14 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NRSSPE07_061

تاریخ نمایه سازی: 20 اردیبهشت 1402

چکیده مقاله:

هدف: هدف تحقیق حاضر بررسی تاثیر مکمل یاری کوتاه مدت ال-سیترولین و ال-آرژنین بر عملکرد جسمانی و فیزیولوژیک فوتبالیست های جوان بود.روش تحقیق: در این پژوهش نیمه تجربی که با طرح پیش آزمون - پس آزمون انجام گرفت، ۶۰ فوتبالیست جوان مرد با دامنه سنی۱۸ تا ۳۰ سال انتخاب و در ۴ گروه ۱۵ نفری مصرف مکمل ال آرژنین، مکمل ال سیترولین، مکمل ال آرژنین+ ال سیترولین و دارونما قرار گرفتند. شرکتکنندگان در مراحل پیش آزمون و پس آزمون به اجرای آزمون RAST، دوی ۴۵ متر و تست چابکی پرداختند. دوره مصرف مکمل به مدت ۷ روز و هر روز ساعت ۱۰ صبح مصرف شدند و مقدار مکملهای ال- آرژنین و ال- سیترولین به تنهایی ۲/۴ گرم در روز بود که در گروه ترکیبی هر یک از مکملها ۱/۲ گرم مصرف شدند. داده های به دست آمده توسط آزمون تی وابسته و تحلیل کوواریانس تحلیل شد نتایج: نشان داد که: مصرف کوتاه مدت مکمل ال آرژنین وال سیترولین بتنهایی و ترکیبی بر اوج توان بیهوازیفوتبالیستهای جوان تاثیر معنیداری دارد و باعث افزایش اوج توان بیهوازی فوتبالیستهای جوان گردید. هم چنین مشخص شد که مصرف مکمل ال آرژنین+ ال سیترولین در مقایسه با مصرف به تنهایی مکمل ال آرژنین و ال سیترولین به ترتیب با اختلاف میانگین ۳۶/۵۹۰ و ۳۴/۶۳۱ وات اوج توان بیهوازی بالاتری داشتند.مصرف کوتاه مدت مکمل ال آرژنین، مکمل ال سیترولین بتنهایی و ترکیبی بر میانگین توان بیهوازی فوتبالیستهای جوان تاثیر معنیداری دارد و باعث افزایش میانگین توان بی هوازی فوتبالیست های جوان گردید. هم چنین مشخص شدکه گروه مصرف مکمل ال آرژنین+ ال سیترولین در مقایسه با مصرف به تنهایی مکمل ال آرژنین و ال سیترولین به ترتیب با اختلاف میانگین ۳۳/۲۳۳ و ۳۵/۲۹۹ وات میانگین توان بیهوازی بالاتری داشتند.مصرف کوتاه مدت مکمل ال آرژنین، مکمل ال سیترولین بتنهایی و ترکیبی بر حداقل توان بیهوازی فوتبالیستهای جوان تاثیر معنیداری دارد و باعث افزایش حداقل توان بیهوازی فوتبالیست های جوان گردید.دیگر نتایج نشان داد که گروه مصرف مکمل ال آرژنین + ال سیترولین در مقایسه با مصرف به تنهایی مکمل ال آرژنین و ال سیترولین به ترتیب با اختلاف میانگین ۱۹۰/۲۲ و ۷۴۱/۲۳ وات حداقل توان بی هوازی بالاتری داشتند.مصرف کوتاه مدت مکمل ال آرژنین ، مکمل ال سیترولین بتنهایی و ترکیبی بر شاخص خستگی فوتبالیست های جوان تاثیر معنی داری دارد و باعث کاهش شاخص خستگی فوتبالیست های جوان گردید. دیگر نتایج نشان داد که گروه مصرف مکمل ال آرژنین + ال سیترولین در مقایسه با مصرف به تنهایی مکمل ال آرژنین و ال سیترولین به ترتیب با اختلاف میانگین ۰۹۹/۲ و ۲۹۲/۳ درصد شاخص خستگی پایین تری داشتند نتیجه گیری : طور کلی یافته های پژوهش حاضر نشان داد که مکمل های ال- آرژنین ، ال- سیترولین بتنهایی وترکیبی بر افزایش توان بی هوازی و کاهش شاخص خستگی فوتبالیست های جوان تاثیر معنی داری دارند. دیگر نتایج حاکی از این بود که ترکیبی از مکمل ال- آرژنین و ال- سیترولین در مقایسه با ال- آرژنین و ال-سیترولین به تنهایی باعث افزایش بیشتتر توان بی هوازی فوتبالیست های جوان گردید.

نویسندگان

مهدی نمکی

کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران

عباس صادقی

- دانشیارگروه تربیتبدنی و علوم ورزشی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران

علی همتی عفیف

- دانشیارگروه تربیتبدنی و علوم ورزشی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران