بررسی تاثیر تحلیل وضعیت کسب و کار یک شرکت بر عملکرد آن با نقش میانجی عملکرد فرآیند کسب و کار مطالعه موردی شرکت بیمه میهن

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 221

فایل این مقاله در 11 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

BUSUCONF03_028

تاریخ نمایه سازی: 11 اردیبهشت 1402

چکیده مقاله:

برای افزایش عملکرد شرکت باید بسیاری از شرایط سازمانی را سنجید که مهمترین آنها وضعیت کسب و کار می باشد. در همین راستا این پژوهش با هدف بررسی تاثیر تحلیل وضعیت کسب و کار بر عملکرد شرکت با نقش میانجی عملکرد فرآیند کسب و کار انجام گرفته است در راستای این هدف نمونه ای به تعداد ۱۲۲ نفر فعال از جامعه ی شرکت بیمهی میهن به صورت تصادفی انتخاب شده و دادههای به دست آمده با استفاده از روش معادلات ساختاری مورد آزمون قرار گرفت. یافتههای پژوهش نشان میدهد که بین تحلیل وضعیت کسب و کار و عملکرد شرکت به طور کلی تاثیر قابل ملاحظه ای دیده نمی شود ولی بین عملکرد فرآیند کسب و کار و عملکرد این شرکت رابطه ی معناداری برقرار است و بهبود عملکرد فرآیند کسب و کار تاثیر مستقیمی بر بهبود عملکرد شرکت دارد. بنابراین با بهبود عملکرد فرآیند کسب و کار و تحلیل وضعیت آن میتوان به افزایش عملکرد شرکت ها کمک نمود.

کلیدواژه ها:

وضعیت کسب و کار ، عملکرد شرکت ، فرآیند کسب و کار ، شرکت بیمه

نویسندگان

سیداحسان علوی

گروه اقتصاد، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار

مرتضی محمدی

گروه اقتصاد، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار

ازاده کوشکی

کارشناس ارشد مدیریت کسب و کار، سبزوار

سیده شیما مجیدی طلب

کارشناس ارشد مدیریت کسب و کار، سبزوار