نقش یادگیری سازمانی و سواد دیجیتال در عملکرد شغلی معلمان مقطع متوسطه اول شهر شیراز

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 146

فایل این مقاله در 24 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CNCCONF06_072

تاریخ نمایه سازی: 6 اردیبهشت 1402

چکیده مقاله:

عملکرد شغلی در معلمان از جمله متغیرهایی است که به طور مستقیم با موفقیت دانش آموزان و نظام آموزشی در ارتباط استو متغیرهایی همچون یادگیری سازمانی و سواد دیجیتال نیز می توانند بر عملکرد شغلی معلمان تاثیرگذار باشند. بر همین اساسهدف پژوهش حاضر بررسی رابطه یادگیری سازمانی و سواد دیجیتال با عملکرد شغلی در معلمان بوده است. جامعه آماریشامل کلیه معلمان مقطع متوسطه اول شهر شیراز است N=۴۳۶۸، که از میان آن ها ۳۵۵ نفر به صورت تصادفی طبقه ای انتخاب گردید و از طریق پرسشنامه های یادگیری سازمانی نیف و همکاران ۲۰۰۱ ، سواد دیجیتال اینجی ۲۰۱۲ و عملکردشغلی پاترسون ۱۹۹۲ مورد آزمون قرار گرفتند. نتایج آزمون همبستگی پیرسون نشان داد که میان دو متغیر یادگیری سازمانیو سواد دیجیتال با عملکرد شغلی معلمان رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. همچنین نتایج آزمون رگرسیون گام به گام نشانداد که از میان ابعاد متغیرهای فوق، بعد فرهنگ سازمانی ۱۷ درصد، سواد دیجیتال فنی ۴ درصد و ساختار سازمانی ۳ درصدقابلیت پیش بینی واریانس متغیر عملکرد شغلی در معلمان را دارا هستند. بر این اساس می توان گفت که یادگیری سازمانی وسواد دیجیتال در معلمان دارای اثربخشی مثبت و معنی داری بر عملکرد شغلی در آنان هستند.

نویسندگان

میثم شاکری

دانشجوی دکتری مدیریت دولتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان

سمیه طاهری اصل

دبیر آموزش و پرورش

محمد قره گوزلو

دبیر آموزش و پرورش

علی شیخ سیه بنوئیه

دبیر آموزش و پرورش