مدلسازی خسارت مورد انتظار سیلاب (مطالعه موردی: حوزه آبریز هلیل رود)

نوع محتوی: طرح پژوهشی
زبان: فارسی
شناسه ملی سند علمی: R-1639967
تاریخ درج در سایت: 5 اردیبهشت 1402
دسته بندی علمی: مهندسی آب و هیدرولوژی
مشاهده: 443
تعداد صفحات: 59
سال انتشار: 1400

فایل این طرح پژوهشی در 59 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این طرح پژوهشی:

چکیده طرح پژوهشی:

در میان وقایع طبیعی، سیل به عنوان پر رخدادترین پیشامد همراه خ با سارت زیاد طبقه بندی می شود. در این بین عامل اصلی ایجاد این رخداد بارش باران می باشد که بعنوان یک موهبت الهی شناخته می شود. تحلیل درست از این رخداد برای برنامه ریزی ، مدیریت و مهندسی منابع آب در راستای کاهش خسارت وریسک سیلاب ضروری است. بدین منظور برآورد رواناب با دوره بازگشت مختلف گام ابتدایی محاسبات است که می تواند از طریق اجرای مدل بارش-رواناب یا تحلیل آماری داده های موجود صورت گیرد. مدلسازی هیدرولیکی در گام دوم برای تعیین پهنه سیلابی و استخراج منحنی دبی-تراز باید انجام گیرد و در گام آخر استخراج منحنی تراز خسارت برآورد می شود که این منحنی مبنای تحلیل ریسک سیلاب و برآورد خسارت موردانتظار سالیانه خواهد بود. در این گزارش تحلیل خسارت و برآورد خسارت مورد انتظار سالیانه برای بازه ی از رودخانه دلفارد که جز زیرحوضه جازموریان است انجام شده است. بر اساس نتایج این محدوده در جریان با دوره بازگشت ۲ سال که کمتر از دبی میانگین رودخانه ( دوره بازگشت ۳۳/۲ سال) است، خسارت می بیند که بدلیل ورد به مقطع اصلی رودخانه است. روند خسارت تا جریان با دوره بازگشت ۱۰۰ سال افزایش قابل توجه دارد و از این دبی به بعد خسارت نهایتا ۱۵% بیشتر خواهد شد. میزان خسارت مورد انتظار سالیانه بر اساس تحلیل دبی حداکثر روزانه و دبی حداکثر لحظه ی بترتیب ۷۶۷۹/۰۲۲ ۸/و ۷۷۵۷۴ بر حسب متر مربع بر ریال می باشد. این اعداد بیانگر این مطلب است که خسارت سالیانه سیل به این منطقه زیاد نیست و این منطقه در مناطق با ریسک خسارت سیل بالا قرار نمی گیرد.

فهرست مطالب طرح پژوهشی

فصل اول : مقدمه ۱

-۱-۱ مقدمه و تعریف مسئله ۲

۲-۱ - مدل ریسک ۱۰

فصل دوم :روش انجام تحقیق ۱۲

۱-۲ - مقدمه ۱۳

۲-۲ - شبیه سازی هیدرولیکی (برآورد خطر سیل Assessment Hazed Flood ( ۱۴

-۱-۲-۲ معرفی منطقه مطالعاتی ۱۴

۳-۲ - مطالعات هیدرولوژی ۱۵

-۱-۳-۲آزمون تصادفی بودن و همگنی دادهها ۱۵

-۲-۳-۲ برآورد دبی حداکثر روزانه و دبی حداکثر لحظهای ۱۵

-۳-۳-۲ تحلیل فراوانی ۱۶

۴-۳-۲ - برآورد احتمال رخداد(دوره بازگشت) دبی جریان ۱۸

-۴-۲ مدلسازی هیدرولیکی (تهیه نقشه پهنهبندی سیلاب) ۲۰

۱-۴-۲ - مشخصات هندسی رودخانه ۲۰

-۲-۴-۲ برآورد ضریبزبری مانینگ ۲۰

۳-۴-۲ - پهنه بندی سیلاب - اجرای مدل هیدرولیکی ۲۴

-۵-۲ روش برآورد خسارت و ریسک ۲۷

۱-۵-۲ - ترسیم نقشه آسیب پذیری ۲۷

-۲-۵-۲ استخراج کاربری اراضی ۲۷

-۳-۵-۲ منحنی عمق-خسارت ۲۸

۴-۵-۲ - کاربری اراضی ۳۰

۵-۵-۲ - برآورد خسارت مورد انتظار سالیانه ۳۱

-۶-۲ روند کلی برآورد خسارت مورد انتظار سالیانه ۳۳

-۳ فصل سوم : نتایج ۳۴

-۱-۳ مقدمه ۳۵

-۲-۳ نتایج شبیه سازی هیدرولیکی ۳۵

۳-۳ - کاربری اراضی ۳۵

-۴-۳ نتایج مناطق متاثر سیلاب ... ۴۷

۵-۳ - برآورد خسارت ۴۹

-۶-۳ نتیجه گیری ۵۱

۵۴ فهرست

نمایش کامل متن