اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر احساس تنهایی در مادران فرزند معلول

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 258

فایل این مقاله در 14 صفحه با فرمت PDF و WORD قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

PESHCONF01_016

تاریخ نمایه سازی: 15 فروردین 1402

چکیده مقاله:

هدف از انجام این پژوهش بررسی اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر احساس تنهایی در مادران فرزند معلول می باشد روش این پژوهش نیمه آزمایشی (پیش آزمون - پس آزمون با گروه کنترل) است. جامعه آماری این پژوهش متشکل است از کلیه مادران فرزند معلول مرکز بهزیستی شهرستان نور در سه ماهه سوم سال ۱۴۰۰ به تعداد ۱۰۰ نفر بود. نمونه آماری بر اساس طرح پژوهشی ۳۰ نفر در نظر گرفته شد که به صورت در دسترس انتخاب و بصورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل جایگزین شدند. جهت گردآوری اطلاعات این پژوهش از پرسشنامه احساس تنهایی راسل و پیلوا و کورتونا (۱۹۸۰)،) استفاده شد. جلسات مداخله شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر اساس پروتکل ۸ جلسه باونز و مارلات (۲۰۱۱) اجرا شد. در این پژوهش از نرم افزارهای SPSS و AMOS ویرایش ۲۳ استفاده شد. نتایج حاصل از تحلیل کوواریانس تک متغیری نشان داد که آموزش شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر کاهش احساس تنهایی در مادران فرزند معلول به میزان ۵۳/۰ تاثیر دارد.

کلیدواژه ها:

شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی ، احساس تنهایی ، معلولیت

نویسندگان

سیده فاطمه موسوی

دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی، موسسه آموزش عالی پارسا

سلیمان یحیی زاده

عضو هیئت علمی و استاد یار گروه پژوهشی زنان

رویا آزادی کناری

دکتری روانشناسی سلامت، استاد یار دانشگاه غیرانتفاعی پارسا، بابلسر