بررسی ارتباط سرمایه فکری و کارایی کارکنان در تعامل با مشتریان با میانجیگری تعهد سازمانی در دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی شهر تهران

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 146

فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CIROB02_090

تاریخ نمایه سازی: 15 فروردین 1402

چکیده مقاله:

این پژوهش به بررسی ارتباط سرمایه فکری و کارایی کارکنان در تعامل با مشتریان با میانجیگری تعهد سازمانی در دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی شهر تهران می پردازد. زمان مورد مطالعه سال ۱۴۰۱ و نمونه انتخابی به تعداد ۱۰۰ دفتر از دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی شهر تهران می باشد. در بررسی این موضوع که بین سرمایه فکری دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی شهر تهران و کارایی کارکنان در تعامل با مشتریان با میانجیگری تعهد سازمانی رابطه مثبت و معنا داری وجود دارد؛ پرداخته است، با استفاده از رگرسیون خطی این موضوع مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. در ادامه، جهت اطمینان از وجود رابطه معنی داری بین متغیرهای تحقیق با شاخص های تشکیل دهنده کارایی کارکنان در تعامل با مشتریان، به بررسی ضریب همبستگی هر یک از این متغیر ها با شاخص های تشکیل دهنده کارایی کارکنان در تعامل با مشتریان پرداخته شده است. در تحقیق مازاد به بررسی دنبال وجود رابطه معنی داری بین اجزای تشکیل دهنده سرمایه فکری و کارایی کارکنان در تعامل با مشتریان، از رگرسیون خطی چندگانه استفاده شد. در مجموع نتایج بدست آمده حاصل از کاربرد روش های آماری حکایت از عدم تاثیر سرمایه فکری بر شاخص های مختلف کارایی کارکنان در تعامل با مشتریان است.

کلیدواژه ها:

سرمایه فکری ، کارایی کارکنان در تعامل با مشتریان ، تعهد سازمانی ، دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی.

نویسندگان

محمدحسین مولایی

دکترای حرفه ای مدیریت کسب و کار، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران