برنامه ریزی راهبردی بافت فرسوده شهر زازران بر اساس رویکرد بازآفرینی شهری

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 161

فایل این مقاله در 20 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

RCEAUD08_030

تاریخ نمایه سازی: 1 فروردین 1402

چکیده مقاله:

این مطالعه با هدف برنامه ریزی راهبردی بافت فرسوده شهر زازران بر اساس رویکرد بازآفرینی شهری انجام گرفته است.جامعه آماری ساکنان شهر زازران به حجم نمونه ۱۷۶ نفر بودند که با روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. ابزار سنجش پرسشنامه محقق ساخته و همچنین اسناد و مدارک موجود در شهرداری شهر زازران بود. پایایی پرسشنامه محقق ساخته با روش آلفا کرونباخ به اثبات رسید، همچنین روایی آن نیز به طور صوری به ثبوت رسیده است. با پهنه بندی شهر زازران و مشخص کردن میزان سنجه ها در این شهر و با کمک نقشه ها و اطلاعات موجود داده ها جمع آوری گردید. نتایج تکنیک SWOTنشان داد با توجه به امتیاز ماتریس EFE که ۵۱/۲ و امتیاز ماتریس IFE که ۶۴/۲ می باشد، استراتژی های دسته ST به عنوان استراتژی های مناسب انتخاب می شوند. قرار گرفتن در این محدوده (استراتژی های تهاجمی )بیانگر آن است که زازران از نظر عوامل داخلی از حد متوسط بالتر است، و قوت های سازمان ازضعف ها بیشتر است. اما از نظر عوامل خارجی از حد متوسط بالاتر است، بدین معنی که از فرصت های بیشتری برخوردار است. همچنین در ادامه با اولویت بندی سنجه ها یافته بیانگر این بود که گسترش فضایی بی رویه و بدون برنامه شهرهای بزرگ و متوسط کشور در چند دهه گذشته، باعث شکل گیری بافت های جدید شهری در مجاورت شهرها و جابجایی ساکنان و کاربریهای شهری به نواحی جدید گردیده است. در نتیجه این جابجایی، به تدریج بافت های قدیمی شهرها کارکرد و حیات اجتماعی- اقتصادی خود را از دست داده اند و این بافت ها با از دست دادن حیات شهری خود، به سمت رکود و فرسودگی گرایش پیدا کرده اند.با توجه به نتایج اولویت بندی با تکنیک سلسله مراتبی به طور کلی مهمترین عامل موثر بر بافت فرسوده در پژوهش حاضر میزان اقشار مبتلا به آسیب های اجتماعی است.

کلیدواژه ها:

کلمات کلیدی: بافت فرسوده- شهر زازران- تکنیک SWOT – تکنیک سلسله مراتبی-برنامه ریزی راهبردی

نویسندگان

امیرحسین مغمومی نژاد

۱- گروه معماری و عمران ، دانشگاه آزاد اسلامی دولت آباد ، اصفهان، ایران

همایون نورایی

۲- استادیار گروه شهرسازی، دانشگاه هنر، اصفهان، ایران