بررسی برخی از خصوصیات فیزیوگرافی حوزه آبخیز بیرانشهر

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 181

فایل این مقاله در 6 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

WATERSHED17_148

تاریخ نمایه سازی: 28 اسفند 1401

چکیده مقاله:

خصوصیات فیزیوگرافی مناطق مختلف به بررسی برخی خصوصیات و ویژگی های فیزیکی و شکل شناسی می باشد. در این تحقیق به بررسی برخی خصوصیات فیزیوگرافی حوزه آبخیز بیرانشهر پرداخته شد. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد در حوضه بیرانشهر حداقل و حداکثر ارتفاع به ترتیب برابر ۱۴۹۲ و ۳۵۷۸ متر می باشد. همچنین طبقه ارتفاعی ۱۸۹۲-۱۶۹۲ متر دارای بیشترین مساحت، معادل ۷۴/۳۹۳ کیلومترمربع می باشد. در این حوضه سطوح دشتی دارای بیشترین مساحت هستند. شیب متوسط حوضه آبخیز بیرانشهر برابر ۶/۱۳ درصد به دست آمد. در این مطالعه زمان تمرکز با روش کرپیچ برابر ۹/۶۲ محاسبه شده است. با توجه به شکل کشیده حوضه بیرانشهر از نظر سیل خیزی دارای احتمال کمی می باشد و همچنین با توجه به اینکه سطوح دشتی پایین دست منطقه توسط رسوبات آبرفتی پوشیده شده اند، منطقه مستعد احداث سیستم ذخیره نزولات می باشد.

نویسندگان

نسرین بیرانوند

فارغ التحصیل کارشناسی ارشد، گروه مهندسی مرتع و آبخیزداری، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه لرستان، لرستان، خرم آباد، ایران

علیرضا سپه وند

استادیار (نویسنده مسئول)، گروه مهندسی مرتع و آبخیزداری، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه لرستان، خرم آباد، لرستان، ایران