استخراج رفتار برنامه های کاربردی وب با استفاده از یادگیری تقویتی

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 143

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CSICC28_031

تاریخ نمایه سازی: 27 اسفند 1401

چکیده مقاله:

امروزه کیفیت و اطمینان پذیری برنامه های کاربردی وب به دلیل استفاده گسترده آن ها توسط کاربران باید از جنبه های گوناگونی مانند امنیتی و کارکردی مورد ارزیابی و آزمون قرار بگیرد. استخراج رفتار برنامه های کاربردی وب در ارزیابی کیفیت آن ها بسیار مهم اسدت. استخراج رفتار به صورت دستی دشوار و هزینه بر است. همچنین روش های خودکار برای استخراج رفتار به دلیل بزرگ بدودن فضدایحالت برنامه های کاربردی وب و زمان محدود قادر به پوشش کامل رفتار آن ها نیستند. بنابراین روش های خودکار برای استخراج رفتار برنامه های کاربردی وب با چالش پوشش مناسب کارکردهای این برنامه ها در فضای حالت بسیار بزرگ آن ها و در زمان محدود روبرو هستند. این پژوهش یک روش بر پایه یادگیری تقویتی برای استخراج رفتار برنامه های کاربردی وب ارائه می دهد. به بیانی دیگرروش پیشنهادی بر پایه یادگیری تقویتی به تعامل با برنامه کاربردی وب می پردازد. در این تعامدل رفتدار برنامه کاربردی وب به تدریج استخراج و کارکردهای آن پوشش داده می شود. اثربخشی روش پیشنهادی بر روی چندین برنامه کاربردی وب مورد بررسیقرار گرفته است. نتایج ارزیابی نشان می دهد که روش پیشنهادی در استخراج رفتار برنامه های کاربردی وب موفق است و به پوشش بیشتری از کارکردهای برنامه های کاربردی وب در استخراج رفتار آن ها می رسد

کلیدواژه ها:

مدل رفتاری برنامه کاربردی وب یادگیری تقویتی

نویسندگان

محمد مهدی عباس نژاد

دانش آموخته کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان

محمد رضا عباس نژاد

دانشجوی دکتری، دانشکده مهندسی کامپیوتر، دانشگاه یزد، یزد،