بررسی تاثیر مدیریت منابع انسانی بر عملکرد سازمان (مورد مطالعه: سازمان مدیریت آرامستان های شهرداری قزوین)

سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 42

فایل این مقاله در 77 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JHNVN-4-16_001

تاریخ نمایه سازی: 27 اسفند 1401

چکیده مقاله:

امروزه منابع انسانی با ارزشترین عامل تولید و مهمترین سرمایه هر سازمان و منبع اصلی زاینده مزیت رقابتی و ایجادکننده قابلیت های اساسی هر سازمان است، یکی از عمده ترین برنامه ریزی های سازمانی، برنامه ریزی منابع انسانی است. بنابراین هدف اصلی پژوهش بررسی تاثیر مدیریت منابع انسانی بر عملکرد سازمان می باشد. جامعه آماری شامل تمامی مدیران و کارکنان سازمان مدیریت آرامستان های شهرداری قزوین به تعداد ۱۱۱ نفر است. بر اساس جدول مورگان حجم نمونه ۸۶ نفر به دست آمد؛ که بر اساس روش نمونه گیری تصادفی در دسترس توزیع و به صورت تکمیل شده از بین مدیران و کارکنان شاغل در سازمان مدیریت آرامستان های شهرداری قزوین جمع آوری گردید. به منظور اندازه گیری متغیرها از پرسشنامه استاندارد استفاده شد. روایی آن بر اساس روایی محتوایی و پایایی آن با ضریب آلفای کرونباخ بررسی گردید. آزمون مدل پژوهش بر اساس روش معادلات ساختاری با نرم افزار لیزرل انجام گرفت. نتایج نشان داد که مدیریت منابع انسانی بر عملکرد سازمان تاثیر مثبت و معنادار دارد و همچنین تاثیر مثبت و معنادار کارمند یابی بر عملکرد سازمان تایید شد و نهایتا تاثیر مثبت و معنادار ارزیابی عملکرد بر عملکرد سازمان نیز تایید شد.

کلیدواژه ها:

مدیریت منابع انسانی ، عملکرد سازمان ، کارمندیانی ، ارزیابی عملکرد ، سازمان مدیریت آرامستان های شهرداری قزوین

نویسندگان

فرهاد رشوند

کارشناس ارشد مدیریت رسانه، دانشگاه پیام نور تهران غرب ،تهران ، ایران.

سلمان سمیاری

کارشناسی ارشد مدیریت منابع انسانی، دانشگاه سهروردی، قزوین، ایران