تاثیر آموزش آنلاین بر انگیزش پیشرفت و اضطراب امتحان در دانشجویان درشرایط کووید ۱۹-

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 51

فایل این مقاله در 17 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CPLQ01_032

تاریخ نمایه سازی: 21 اسفند 1401

چکیده مقاله:

این پژوهش با هدف بررسی تاثیر آموزش آنلاین بر انگیزش پیشرفت و اضطراب امتحان در دانشجویان در شرایط کووید - ۱۹ انجام پذیرفت. تحقیق حاضر یک مطالعه ی علی مقایسه ای بود. جامعه آماری، کلیه دانشجویان دانشگاه پیشتازان در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد در سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۴۰۱ بود که با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس تعداد ۱۵۰ نفر در سه گروه ۵۰) نفر آموزش آنلاین، ۵۰ نفر آموزش حضوری - آنلاین و ۵۰ نفر فارغ التحصیلان حضوری) به عنوان نمونه، مورد مطالعه قرار گرفتند. برای اندازه گیری متغیرهای پژوهش از پرسشنامه های انگیزش پیشرفت(Hermance، (۱۹۷۳ و اضطراب امتحان (ابوالقاسمی و همکاران، (۱۳۷۵ استفاده شد. داده ها با استفاده از آزمون تحلیل واریانس یک طرفه و آزمون تعقیبی کمترین تفاوت میانگین ها((LSD تحلیل شدند. نتایج این پژوهش نشان داد بین میزان اضطراب امتحان در سه گروه دانشجوی مورد مطالعه تفاوت معناداری وجود ندارد ولی انگیزش پیشرفت دانشجویان که در شرایط کوید-۱۹که به صورت آنلاین تحصیل میکردند بهتر از دو گروه دیگر بود.

نویسندگان

زهرا ویسی

گروه روانشناسی تربیتی، موسسه آموزش عالی پیشتازان، شیراز، ایران

فاطمه تجلی

گروه روانشناسی تربیتی، موسسه آموزش عالی پیشتازان، شیراز، ایران