بررسی ارتباط بین سبک مدیریت کلاس درس معلم با ادراک از محیط کلاس و هیجان تحصیلی دانش آموزان پایه ششم ابتدایی شهرستان تربت حیدریه

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 141

فایل این مقاله در 14 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NERA07_701

تاریخ نمایه سازی: 19 اسفند 1401

چکیده مقاله:

مقطع ابتدایی از جمله حساس ترین و تاثیرگذارترین مقاطع تحصیلی در جهت حرکت رو به جلوی آموزش و پرورش کشوربه شمار می رود. معلم برای اینکه شاهد پیشرفت تحصیلی دانش آموزان خود باشد، در کنار آموزش صحیح و اصولی، نیاز هست که مدیریتی قوی نیز داشته باشد. با توجه به اهمیت موضوع مدیریت کلاس در ادراک محیط کلاسی و افزایش هیجان دانش آموزان در این مقاله به بررسی رابطه ی بین سبک مدیریت کلاس درس معلم بر ادراک از محیط کلاس و هیجان تحصیلی دانش آموزان پایه ششم ابتدایی پرداخته می شود. روش پژوهش،توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعه ی آماری شامل دانش آموزان پایه ی ششم ابتدایی شهرستان تربت حیدریه می باشد که با استفاده از فرمول کوکران برای بررسی برای تعیین حجم نمونه ۱۹۲ نفر به عنوان نمونه ی آماری در نظر گرفته شدند. برای تحلیل داده ها از نرم افزار spss و روش رگرسیون استفاده شده است. در این مقاله یک فرضیه ی اصلی و چهار فرضیه ی فرعی مطرح شد که نتایج حاصل از تحلیل به تایید آنها اشاره دارد. فرضیه ی اصلی مطرح کننده ی این است که بین سبک مدیریت کلاس درس معلم با ادراک از محیط کلاس و هیجان تحصیلی دانش آموزان پایه ی ششم ابتدایی شهرستان تربت حیدریه رابطه معناداری وجود دارد.

کلیدواژه ها:

سبک مدیریت کلاس درس ، ادراک از محیط کلاس ، هیجان تحصیلی ، دانش آموزان پایه ی ششم ابتدایی

نویسندگان

الهه یعقوبی

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی، گروه علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تربت حیدریه، تربت حیدریه، ایران