بررسی رابطه بین ارزشیابی مستمر با موفقیت تحصیلی دانش آموزان مقطع متوسطه دوم

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 40

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NERA07_485

تاریخ نمایه سازی: 19 اسفند 1401

چکیده مقاله:

این پژوهش با هدف بررسی میزان ارتباط بین نتایج حاصل از ارزشیابی مستمر و موفقیت تحصیلی دانش آموزان متوسطه دوم شهرستان بابل صورت گرفت. روش پژوهش از نوع همبستگی بودکه ارتباط بین نتایج ارزشیابی مستمر (به عنوان متغیر مستقل) و نتایج ارزشیابی پایانی (به عنوان متغییر وابسته) مورد بررسی قرار گرفت. جامعه آماری پژوهش کلیه دانش آموزان سال دوم و سوم مقطع متوسطه شاخه نظری (ریاضی و فیزیک، علوم تجربی، علوم انسانی) شهرستان بابل بودند که در سال ۱۴۰۱-۱۴۰۰ در دبیرستان های شهر بابل مشغول تحصیل بودند. نمونه این پژوهش عبارت بود از ۳۳۸۰ نفر از بین دانش آموزان سال دوم و سوم شاخه نظری دبیرستان های شهر بابل که با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب و سپس به اطلاعات پرونده تحصیلی دانش آموزان مراجعه و نمرات دروس موردنظر در پژوهش استخراج و طبقه بندی شد. برای گردآوری داده ها از اطلاعات موجود در پرونده تحصیلی دانش آموزان که شامل نمرات ارزشیابی مستمر و پایانی دانش آموزان بود استفاده شد که برای تجزیه وتحلیل نتایج از روش های آمار استنباطی شامل رگرسیون استفاده شد. نتایج نشان داد که بین نمرات ارزشیابی مستمر و موفقیت تحصیلی دانش آموزان رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد.

نویسندگان

مهسا غلامحسین زاده

استادیار، گروه مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری، ساری، ایران

سحر کاوره

دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری، ساری، ایران